Werken in een interculturele en intergenerationele omgeving – Preventie en veiligheidsmerwerkers

Werken in een interculturele en intergenerationele omgeving - Preventie en veiligheidsmerwerkers

Voor preventie en veiligheidsmerwerkers

Voor meer informatie

École / School: GSOB
Thema GVPP: Transversale opdracht: Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen
Thema GOP: Contacten met diversiteit voor veldwerkers
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 16u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Gemeenschapswachten, Stewards, buurtwerkers, enz., Straathoekwerkers, Bemiddelaars, Vaststellend ambtenaren, Inspecteurs in diverse gebieden, …
Inhoud van de opleiding: Kernbegrippen: diversiteit, interculturaliteit, codes, cultuur, normen, waarden, taboe, identiteit, Interculturele aanpak, Professionele identiteit en institutionele cultuur, Verschillende doelgroepen, verschillende referentiekaders, Analyse van "cultuurschokken" en oefeningen m.b.t. verandering van referentiepunt, De "onderhandelings"-aanpak.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Zich bewust worden van de vele misverstanden / spanningen / conflicten die kunnen ontstaan als gevolg van culturele verschillen, generatieverschillen enz. Afstand nemen van stereotypen De vaardigheid verwerven om van referentiepunt te veranderen (bewustwording van het eigen culturele referentiekader en de hieraan verbonden "filters"; afstand nemen van dit referentiekader) Leren omgaan met mensen die niet hetzelfde culturele referentiekader hebben De eigen sterke punten en werkpunten identificeren.