Voorkoming van intimidatie en seksisme in de openbare ruimte – Terreinmedewerkers preventie veiligheid

Voorkoming van intimidatie en seksisme in de openbare ruimte - Terreinmedewerkers preventie veiligheid

Voor terreinmedewerkers preventie veiligheid

Voor meer informatie

École / School: GSOB
Thema GVPP: 1. Fysieke en psychische integriteit van personen
Thema GOP: Omgaan met geweld in de publieke sfeer (met inbegrip van intimidatie en op gender gebaseerd geweld)
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 16u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding, ontwikkeld in het kader van de vormingsdoelstelling voor preventie- en veiligheidsactoren die is opgenomen in het AVGP, is bestemd voor de gemeentelijke en gewestelijke medewerkers die hun functie uitoefenen in de openbare ruimte, in contact met de burger.
Inhoud van de opleiding: Gefocust zijn op zichzelf : Theoretische begrippen en concepten, Bevraging, opstelling (vernietiging) van schema's, overtuigingen, beeldvorming, Bewustwording van overtuigingen en beeldvorming / Zich concentreren op zijn beroepshouding : Wettelijk kader en 19 beschermde criteria, Genderlezing in de dagelijks waargenomen interacties integreren, Sociale controle aanmoedigen en gepast reageren op de vaststelling van discriminerend en/of intimiderend gedrag, De juiste professionele houding aannemen, wat te zeggen tegen dader en slachtoffer?, De openbare instellingen die actief zijn ter zake, Unia, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - kennen en mobiliseren
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Het wettelijke kader kennen, De theoretische begrippen seksisme, intimidatie, belediging, stereotypes, vooroordelen, discriminatie en gender, alsook de 19 beschermde criteria (her)kennen, Patronen/stereotypes/overtuigingen/beeldvorming ontleden en in vraag stellen, Gendersocialisatie, de opbouw van sociale identiteit in het gezin, op school, in de media, op het werk, in de vrije tijd (imitatie - injunctie - interactie / waarden - normen - socialisatie) begrijpen, Genderlezing in de dagelijks waargenomen interacties integreren, Bewust worden van de impact van overtuigingen en beeldvorming, Sociale controle kunnen aanmoedigen en gepast reageren op de vaststelling van discriminerend en/of intimiderend gedrag: de juiste professionele houding aannemen, wat te zeggen tegen dader en slachtoffer, Het netwerk kennen van overheidsinstanties die in dit domein actief zijn: Unia en IGVM.
Trefwoorden: LGBTQIA+; LHBTIQ+; LHBTIQAP; LHBTIQA+; Recht; Geweld