Verslavingen en de benadering van drugsgebruik

Verslavingen en de benadering van drugsgebruik

École / School: GSOB
Thema GVPP: 3. Drugs en verslavingen
Thema GOP: Drugs en verslavingen
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 8u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Lokale actoren: gemeenschapswachten, nacht bemiddelaars, straathoekwerkers, leden van een OAGM, maatschappelijk werkers/verplegers gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid van de OCMW's en politieagenten van de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gewestelijke actoren: parkwachters van Leefmilieu Brussel, leden van de eerstelijns diensten van de IRIS-ziekenhuizen (receptie, spoedeisende hulp, paramedisch team), bewakers van OVM/BGHM-gebouwen. Maakt u geen deel uit van het doelpubliek, neem dan contact op met ons secretariaat.
Inhoud van de opleiding: In staat zijn om personen op te sporen met een risicovol/problematisch gebruik : Verduidelijking van begrippen: drugs, verslaving, afhankelijkheid, Verduidelijking bij het gebruik: occasioneel/regelmatig/dwangmatig, De plekken of momenten die zich het meest lenen voor problematisch gebruik, Bestaat er een typeprofiel van een risicogebruiker?, Optimaliseren van het opsporen van aanwijzingen voor drugsgebruik (De vier belangrijkste toedieningsvormen van psychotrope middelen met betrekking tot de verschillende gebruikte producten, De verschillende "tools" aangewend door de gebruikers), De voortekenen: waarschuwen en benadering afstemmen op de doelgroep / In staat zijn om drugsgebruikers te informeren en bewust te maken van de gevolgen van drugsgebruik : Wegnemen van vooroordelen: door deelnemers geuite opvattingen en angsten, De verschillende soorten drugs en de effecten ervan (toxiciteit, verslavend effect, gevaarlijke eigenschappen, kwaliteit), De gebruikers begrijpen, ze vanuit hun totaliteit benaderen binnen hun leefsituatie zodat een realistisch discours wordt gehanteerd De verschillende functies gekoppeld aan het gebruik, Risico's beperken voor zijn/haar fysieke integriteit als professional wanneer men in contact komt met drugsgebruikers om de relatie vlotter te laten verlopen: communicatie en agressiebeheertechnieken en procedure voor het inzamelen van spuiten in tien stappen, Wettelijk kader: informeren over de geldende wetgeving op het gebied van drugs alsook over richtlijnen/omzendbrieven betreffende de koers van het strafrechtelijk beleid in Brussel / In staat zijn om risicogebruikers door te verwijzen : Herkennen van problematische gebruikers die er baat bij hebben om naar de hulpsector te worden doorverwezen, Op de hoogte zijn van/naleven van de belangrijkste opdrachten van alle actoren op het gebied van preventie, veiligheid en jeugdhulp, Netwerk kennen, in staat zijn om door te verwijzen afhankelijk van de problematiek, welke informatie heeft men nodig?
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Deze opleiding streeft onder andere de volgende doelstellingen na : Kennis vergroten over het wettelijke kader, het drugsgebruik, de strategieën ter preventie van verslavingen en ter beperking van risico's, Vergemakkelijken van contacten met drugsgebruikers in de openbare ruimte en aannemen van de juiste houding, Praktisch toepassen van risicobeperkend advies en preventieve instrumenten.