Vaststellingen opstellen op basis van de Brusselse ordonnantie “afval”

Vaststellingen opstellen op basis van de Brusselse ordonnantie "afval"

École / School: GSOB
Thema GVPP: 7. Milieu en overlast
Thema GOP: Onderzoeken, toezicht, hoorzittingen, vaststellingen m.b.t. milieu-inbreuken/inbreuken op de openbare netheid
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: Gepland in 2022
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 32
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Dit programma is bestemd voor de gemeentelijke vaststellende ambtenaren en de niet-vaststellende ambtenaren inzake openbare netheid.
Inhoud van de opleiding: DAG 1: Gerechtelijke organisatie - Algemene principes van het strafrecht en de strafrechtelijke procedure – Bevoegdheden van de ambtenaren in het kader van de ordonnantie van 14 juni 2012 en van het inspectiewetboek DAG 2: Oefeningen in het opstellen van processen-verbaal DAG 3: Het terrein opgaan met de controleurs – Vervolg van de oefeningen DAG 4: Een verhoor afnemen: Principes en oefeningen
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om: - De wetgeving te kennen die in het Brussels Gewest van toepassing is inzake openbare netheid - De basisbeginselen te kennen van de werking van het ANB - Vaststellingen te doen en vaststellingen/processen-verbaal op te stellen - Een verhoor af te nemen met inachtneming van de wettelijke voorschriften