Van noodplanning tot crisisbeheer : regelingen, actoren en samenwerking

Van noodplanning tot crisisbeheer : regelingen, actoren en samenwerking

École / School: GSOB
Thema GVPP: 9. Crisisbeheer en veerkracht
Thema GOP: Beheer van de betrokkenen, noodplanning, crisiscommunicatie en mediatraining, organisatie van oefeningen en kaarthulpmiddelen
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 32u of 36u als ½ dag oefening (optioneel)
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: De opleiding is bedoeld voor medewerkers die kunnen worden gemobiliseerd in het kader van de noodplanning en/of het crisisbeheer op het operationele of strategische vlak, ongeacht hun niveau van ervaring, voor zover ze niet worden toegewezen aan een «eerstelijnsinterventie». Deze definitie slaat onder meer op de noodplanningscoördinatoren, de medewerkers van de burgemeesters, de officieren en onderofficieren van de DBDMH, de directeurs medische hulpverlening en adjuncten directeurs medische hulpverlening, de verantwoordelijken psychosociale hulpverlening, de politiecommissarissen en hoofdinspecteurs in de Brusselse politiezones en de gedecentraliseerde federale politiediensten in Brussel, de medewerkers van het militair commando, de vertegenwoordigers en verantwoordelijken D4 alsook de vertegenwoordigers en verantwoordelijken D5. De toegang tot de opleiding wordt voorbehouden aan de medewerkers die uitsluitend of hoofdzakelijk actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Inhoud van de opleiding: Dag 1 : Inleiding, Noodplanning en beheer van noodsituaties: kernbegrippen, wettelijk kader en structuren, Strategische crisisbeheer binnen het Coördinatiecomité. Terugkoppeling, Rollen van de NPC in de verschillende stadia van de risicocyclus, Preventieve maatregelen bij grote evenementen / Dag 2 : Risico-inventaris en risicoanalyse, Discipline 1: hulpverleningsoperaties, Presentatie betreffende het medische luik van Discipline 2, Presentatie betreffende Discipline 3 (op lokaal en federaal niveau), Presentatie betreffende Noodcentrale 101, Gerechtelijke opdracht in collectieve situaties: urgentie en bescherming van bewijsmateriaal verzoenen / Dag 3 : Psychosociaal luik van Discipline 2, Rol van het Rode Kruis in Discipline 2, De Civiele Bescherming, actor van Discipline 1 en Discipline 4, Bijdrage van de gemeente aan de opdrachten van Discipline 4, De ondersteuning door Defensie bij crisissen/rampen, Discipline 5: waarschuwing van, en informatieverstrekking aan de bevolking als integrerend deel van het crisisbeheer, Zelfbescherming en solidariteit: veerkrachtige burgers gesensibiliseerd door de overheid, Noodcentrale 112 Brussel, De rol van de MIVB in de Brusselse Noodplanning / Dag 4 : De werking en organisatie van een commandopost operaties, De organisatie van crisisbeheer in Parijs, Presentaties nog te bevestigen, Afsluiting van de opleiding, Het definitieve programma van de 4 dagen zal later aan de bevestigde deelnemers worden meegedeeld.
Trefwoorden: NCCN;