Strijd tegen sociale dumping via overheidsopdrachten – Medewerkers, juristen, dienst of afdelinschoofden

Strijd tegen sociale dumping via overheidsopdrachten - Medewerkers, juristen, dienst of afdelinschoofden

Voor administratieve medewerkers, juristen, dienst of afdelinschoofden

Voor meer informatie

École / School: GSOB
Thema GVPP: 8. Smokkel en fraude
Thema GOP: Smokkel en fraude
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 20u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding is bestemd voor de administratieve medewerkers van aanbestedende overheden die belast zijn met de fase voorafgaand aan de gunning van de opdrachten en de controle erop. Concreter : De administratieve medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de controle van de gemeentelijke en gewestelijke overheidsopdrachten, De diensthoofden van gemeentelijke en gewestelijke aankoopcentrales, De verantwoordelijken van de juridische diensten, de dienst bevoegd voor het openbaar patrimonium, de grondregie en andere diensten die zich bezighouden met gemeentelijke en gewestelijke overheidsopdrachten, De verantwoordelijken van fraudegevoelige departementen en diensten die gemeentelijke en gewestelijke overheidsopdrachten plaatsen (diensten voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, netheid), De juristen die interne gemeentelijke en gewestelijke nota’s opstellen, De schepenen van fraudegevoelige sectoren.
Inhoud van de opleiding: Luik 1 Indicatoren van sociale fraude : Inleiding op de sociale dumping, Algemene kenmerken van sociale dumping: legale en illegale sociale dumping, De fraudegevoelige sectoren/lijst onderworpen aan de goedkeuring van de stuurgroep van doelstelling 8 van pijler 2 van Strategie 2025, De systemen van controle op de aanwerving van arbeidskrachten (algemeen), De controle van de werken tijdens de uitvoering van de opdracht (praktische toelichting), De administratieve formaliteiten van de detachering, Het protocol met de GWI, Fraude-indicatoren: sociale dumping meteen herkennen, De procedures = stappenplan voor de gemeentelijke acties die moeten worden uitgevoerd in het geval van een vermoeden van sociale dumping / Luik 2 Inbreng door de bouwsector en de schoonmaaksector : De GSOB brengt de plaatselijke besturen in contact met de sectorale confederaties en de vakbondsvertegenwoordigingen van de sectoren. Er worden twee aparte workshops georganiseerd, de ene voor de bouwsector en de andere voor de schoonmaaksector. Deze workshops brengen meer bepaald de volgende zaken aan : De aanbevelingen van de sectoren, om de aanbestedende overheden bewust te maken van de praktijken van sociale dumping, Relevante, onmiddellijk inzetbare en praktische instrumenten om te strijden tegen oneerlijke concurrentie en de (al dan niet illegale) minimalisering van de prijzen in het kader van overheidsopdrachten, Specifieke prijzen en kosten van de betrokken sectoren, inzonderheid voor grondstoffen, uurtarieven voor arbeidskrachten, voornamelijk op Belgisch niveau, voor zover ze beschikbaar zijn of hun bestaan is bewezen op het terrain, Nadere toelichting over de methoden van controle op sociale fraude, Concrete voorbeelden van sociale dumping en van sectorale bepalingen die toelaten sociale dumping te voorkomen / Luik 3 Verantwoordelijkheden van de aanbestedende overheden op sociaal en fiscaal vlak : De harde kern van het arbeidsrecht in België, De reglementaire verplichtingen van de opdrachtgever met betrekking tot de controle op de aangifte van de werken bij de RSZ, De tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten (Definitie van gedetacheerde werknemer (definitie van schijngedetacheerde zoals gegeven door de SIOD), De werknemer die rechtstreeks bij de Belgische onderneming wordt gedetacheerd, De werknemer die door de buitenlandse onderneming wordt gedetacheerd (richtlijn 96/71/6 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en herziening van de richtlijn op 29 mei 2018: definitie, voorwaarden voor de terbeschikkingstelling), Tewerkstelling via een uitzendbureau), De overheidsopdrachtenwetgeving die betrekking heeft op de naleving van het nationaal, milieu-, sociaal en arbeidsrecht, De strafrechtelijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de aanbestedende overheid, in de controle van de schulden en de betaling van de schulden evenals de hoofdelijke aansprakelijkheid, Verwerping van een offerte voor een overheidsopdracht, Onderaanneming en haar regulering, Toezicht op de onderaanneming / Luik 4 Controle van kunstmatig lage prijzen : De offertes corrigeren, De normaliteit van de prijzen en kosten controleren, Wat moet er worden gedaan bij een vermoeden van abnormale prijzen? Welke schriftelijke rechtvaardigingsstukken moet de inschrijver voorleggen?, Hoe moet een brief worden opgesteld om rechtvaardigingsstukken voor de prijzen en kosten te vragen?, Wat met het bijzondere geval van het vermoeden van een abnormale prijs?, Tot welke gevolgen leiden niet te verwaarlozen posten?, Hoe moeten de gevraagde rechtvaardigingsstukken worden geanalyseerd?, Beslissing van de aanbestedende overheid: welke aandacht besteden aan de motivatie?, Presentatie en uittreksels van de «Gids voor goede praktijken in overheidsopdrachten», en van de lijst van fraudegevoelige sectoren, Vademecum van de procedure voor verificatie van de prijzen of kosten, Theoretische nota betreffende de procedure voor verificatie van de prijzen of kosten.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Sociale dumping definiëren, de concrete uitingen ervan en de regelgeving die daarnaar verwijst in kaart brengen, Lokale overheden informeren over hun wettelijke verplichtingen als aanbestedende overheid, De aanbevelingen van de werkgroep «sociale dumping» voorstellen, De controle op de uitvoering van de opdracht, voor de risicosectoren, versterken, Nieuwe procedures en samenwerkingsverbanden voorstellen om de goede uitvoering van overheidsopdrachten te controleren, meer bepaald met het observatorium van de referentieprijzen en de SIOD, Onmiddellijk inzetbare geharmoniseerde instrumenten ter beschikking stellen om te strijden tegen oneerlijke concurrentie en de illegale minimalisering van de prijzen in het kader van overheidsopdrachten, Concrete voorbeelden verzamelen van sociale dumping en van de manier waarop ze werden aangepakt (dossier voor het gerecht gebracht, elementen ten laste ...), De cijfers verzamelen, voornamelijk de uurtarieven van arbeidskrachten en van grondstoffen in de sectoren, Voor elke gevoelige sector de documenten, handboeken met goede praktijken of gidsen verzamelen, Zorgen voor een doorgifte van informatie en/of contactadressen tussen de administraties en de sector-/ werkgeverfederaties of syndicale federaties.