Strijd tegen sociale dumping via overheidsopdrachten – Inspecteurs en controleurs van bouwlplaatsen en diensten

Strijd tegen sociale dumping via overheidsopdrachten - Inspecteurs en controleurs van bouwlplaatsen en diensten

Voor inspecteurs en controleurs van bouwlplaatsen en diensten

Voor meer informatie

École / School: GSOB
Thema GVPP: 8. Smokkel en fraude
Thema GOP: Smokkel en fraude
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 8u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding is bestemd voor de inspecteurs en controleurs van bouwplaatsen en diensten. Concreter: het gemeentelijk en gewestelijk personeel dat de goede uitvoering van de opdrachten controleert: de inspecteurs van de werven (diensten van openbare werken / sociale aangelegenheden en welzijn, stedenbouw, huisvesting); de ingenieurs en architecten die de werven controleren.
Inhoud van de opleiding: Luik 1 Indicatoren van sociale fraude : Inleiding op de sociale dumping, Algemene kenmerken van sociale dumping: legale en illegale sociale dumping, De fraudegevoelige sectoren/lijst onderworpen aan de goedkeuring van de stuurgroep van doelstelling 8 van pijler 2 van Strategie 2025, De systemen van controle op de aanwerving van arbeidskrachten (algemeen), De controle van de werken tijdens de uitvoering van de opdracht (praktische toelichting), De administratieve formaliteiten van de detachering, Het protocol met de GWI, Fraude-indicatoren: sociale dumping meteen herkennen, De procedures = stappenplan voor de gemeentelijke acties die moeten worden uitgevoerd in het geval van een vermoeden van sociale dumping / Luik 2 Inbreng door de bouwsector en de schoonmaaksector : De GSOB brengt de plaatselijke besturen in contact met de sectorale confederaties en de vakbondsvertegenwoordigingen van de sectoren. Er worden twee aparte workshops georganiseerd, de ene voor de bouwsector en de andere voor de schoonmaaksector. Deze workshops brengen meer bepaald de volgende zaken aan : De aanbevelingen van de sectoren, om de aanbestedende overheden bewust te maken van de praktijken van sociale dumping, Relevante, onmiddellijk inzetbare en praktische instrumenten om te strijden tegen oneerlijke concurrentie en de (al dan niet illegale) minimalisering van de prijzen in het kader van overheidsopdrachten, Specifieke prijzen en kosten van de betrokken sectoren, inzonderheid voor grondstoffen, uurtarieven voor arbeidskrachten, voornamelijk op Belgisch niveau, voor zover ze beschikbaar zijn of hun bestaan is bewezen op het terrain, Nadere toelichting over de methoden van controle op sociale fraude, Concrete voorbeelden van sociale dumping en van sectorale bepalingen die toelaten sociale dumping te voorkomen.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Sociale dumping definiëren, de concrete uitingen ervan en de regelgeving die ernaar verwijst in kaart brengen, De controle op de uitvoering van de opdracht, voor de risicosectoren, opdrijven, Nieuwe procedures en samenwerkingsverbanden voorstellen met de SIOD om de goede uitvoering van overheidsopdrachten te controleren, De aandacht vestigen op indicatoren van sociale fraude op bouwplaatsen van werken en diensten, De cijfers verzamelen, voornamelijk de uurtarieven van arbeidskrachten en van grondstoffen in de sectoren, Voor elke gevoelige sector de documenten, handboeken met goede praktijken of gidsen verzamelen, Zorgen voor een doorgifte van informatie en/of contactadressen tussen de besturen en de sector-/werkgeverfederaties of syndicale federaties.