Self-defense – Terreinmedewerkers

Self-defense - Terreinmedewerkers

Voor terreinmedewerkers

Voor meer informatie

École / School: GSOB
Thema GVPP: Transversale opdracht: Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen
Thema GOP: Beheer van agressie jegens agenten en relatie met de burger
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 16u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding is bestemd voor gemeentelijke en gewestelijke medewerkers die hun functie uitoefenen in de openbare ruimte, in contact met de burger (gemeenschapswachten, vaststellende ambtenaren, straathoekwerkers / nachtbemiddelaars, stadsstewards en stadswachten, parkwachters, preventiemedewerkers, ...).
Inhoud van de opleiding: Wettelijk kader : Verwijzingen naar het strafwetboek, Begrip wettige zelfverdediging / Individuele preventiemaatregelen en preventiemaatregelen in team : Risico-inschatting, Kleurcodes, Veilige afstand in acht nemen en behouden, Reactiehand – reactiearm / De perceptie van gevaar en geweld : Perceptie van gevaarlijk en-of gewelddadig gedrag, Non-verbale taal, intimidatie, beledigingen, Conflictvermijding, Proportioneel reageren / Fysieke verdedigingstechnieken : Ontwijkmanoeuvres en blokkeertechnieken, Zich bevrijden uit een greep, Verplaatsingen, Drukpunten, Vallen en rollen, Terugslaan, Dynamische slagen die de tegenpartij uit evenwicht brengen.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Module 1 : Het wettelijke kader kennen, Een preventieve lichaamshouding leren aannemen, In duo leren werken, Zijn/haar fysieke integriteit leren beschermen in geval van agressie, Proportioneel kunnen reageren in geval van agressie.