Self-defense rijscholing – Terreinmedewerkers

Self-defense rijscholing - Terreinmedewerkers

Voor terreinmedewerkers

Voor meer informatie

École / School: GSOB
Thema GVPP: Transversale opdracht: Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen
Thema GOP: Beheer van agressie jegens agenten en relatie met de burger
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 8u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding is bestemd voor gemeentelijke en gewestelijke medewerkers die hun functie uitoefenen in de openbare ruimte, in contact met de burger (gemeenschapswachten, vaststellende ambtenaren, straathoekwerkers / nachtbemiddelaars, stadsstewards en stadswachten, parkwachters, preventiemedewerkers, ...).
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: Deze training is bedoeld voor mensen die de basismodule hebben gevolgd.
Inhoud van de opleiding: 4 uren bijscholing voor beambten die de 2 opleidingsdagen van module 1 gevolgd hebben. Deze bijscholing zal ten minste de volgende inhoud bespreken : Herhaling van de ontwijkingstechnieken en de professionele houding, Indien nodig update van de wetgeving, De deelnemers de kans geven om feedback te geven over de toepassing van de tijdens de opleiding aangeleerde vaardigheden en onder meer om aan te geven welke aspecten van de opleiding moeilijker waren om concreet om toe te passen en om deze te herbekijken, Rollenspellen op basis van deze concrete gevallen, die door de deelnemers worden aangebracht.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Ontwijkingstechnieken en professionele houdingen herhalen en desgevallend een update geven van de wetgeving.