Psychosociale interventie in collectieve noodsituaties – bijscholing

Psychosociale interventie in collectieve noodsituaties - bijscholing

École / School: GSOB
Thema GVPP: 9. Crisisbeheer en veerkracht
Thema GOP: Beheer van de betrokkenen, noodplanning, crisiscommunicatie en mediatraining, organisatie van oefeningen en kaarthulpmiddelen
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 4u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: De opleiding kan worden gevolgd door om het even welke interveniënt die in aanmerking komt om welke soort bijstand ook te verlenen in geval van activering van een PSIP, installatie van een opvangcentrum en/of een centrum voor ondersteuning van verwanten van slachtoffers als gevolg van een kritieke gebeurtenis. Deze interveniënten kunnen medewerkers zijn van een gemeentebestuur, een OCMW, een politiedienst of soms ook een andere instelling. De opleiding is bestemd voor zowel personen met een staf- of coördinatiefunctie als de verschillende andere interveniënten.
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: In het verleden al een opleiding hebben gevolgd met betrekking tot het psychosociaal interventieplan (PSIP).
Inhoud van de opleiding: Herhaling van de begrippen in verband met noodplanning, in het bijzonder het psychosociaal interventieplan, Nieuwigheden, Terugkoppeling, Praktische oefening: crisisscenario gericht op het PSIP. De deelnemers moeten de rol op zich nemen van interveniënt en moeten anticiperen, voorkomen en reageren op voorzienbare en onvoorziene gebeurtenissen en samen oplossingen vinden.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Deze bijscholing is bestemd voor medewerkers die eerder al een opleiding hebben gevolgd met betrekking tot het psychosociaal interventieplan (PSIP) en heeft als doel hun de kans te bieden de materie "op te frissen"; de materie wordt ook geactualiseerd en de deelnemers krijgen de kans te oefenen. De opleiding wordt gegeven door de Psychosociaal Manager voor Brussel.