Professionele houdigen tegenover radicalismes en polarisering – Straathoekwerkers en jeugdwerkers

Professionele houdigen tegenover radicalismes en polarisering - Straathoekwerkers en jeugdwerkers

Voor straathoekwerkers en jeugdwerkers

Voor meer informatie

École / School: GSOB
Thema GVPP: 2. Polarisering en radicalisering
Thema GOP: Polarisering en radicalisering
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 44u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding is bedoeld voor straathoekwerkers en jeugdwerkers.
Inhoud van de opleiding: Module 1 Radicalisme en polarisering. De rol van sociale straatwerkers en jeugd werkers (1 dag) : Verschijnselen van radicalisme, gewelddadig radicalisme, terrorisme, radicalisering, polarisering: verklaring van de begrippen aan de hand van concrete voorbeelden, onderscheid leren maken en niet alles over één kam scheren, Begrijpen wat tot radicalisme leidt, Interventie- en actiemogelijkheden van sociale straatwerkers en jeugdwerkers in verband met preventie van radicalisering en polarisering, met respect voor hun déontologie / Module 2a: Islamitische radicalismes (1 dag) : Onderscheid tussen politieke islam, religieus radicalisme (wahabisme en salafisme) en jihadisme; vermijden dingen over één kam te scheren, Ideologie, fundamenten en retoriek van het jihadisme, Jihadisme in België; de "foreign terrorist fighters", Factoren van islamitische radicalisering / Module 2b: Extreem-rechts radicalismes (1 dag) : De gevaren van extreemrechts, De grens tussen vrijheid van meningsuiting en strafbare taal, tussen politiek extreemrechts en gewelddadig extreemrechts, Extreemrechts in België: de stromingen van gewelddadig extreemrechts, hun symbolen en retoriek, Factoren van extreemrechtse radicalise / Module 3: Media, propaganda en samenzwering (1 dag) : Mainstream media en "alternatieve" media (sociale netwerken, ...): gebruik ervan door jongeren, Complottheorieën: ontstaan en impact, Extremistische propaganda op het internet en op de sociale netwerksites, Hoe jongeren kritische zin bijbrengen tegenover bronnen (fact-checking) en hun kritische ingesteldheid ontwikkelen / Module 4: Welke houding tegenover radicalismes en polarisering ? (1 dag ½) : Franstalig luik - Herkennen met welk soort radicalisme men te maken heeft om er beter mee om te gaan, Discipline en loskoppeling Macht, kennis, wil en plicht als drijfveren van radicalisering en als bakens met betrekking tot professionele houding daar tegenover. Te mijden valkuilen en te bevorderen attitudes, Het delen van informatie en de grenzen daaraan, Interventiepistes en werken aan zichzelf - Nederlandstalig luik - De professionele houding en de deontologie van de sociale straatwerker / jeugdwerker tegenover radicalisering en polarisering, Structuren waarop men kan terugvallen, multidisciplinaire samenwerking, informatie delen en de beperkingen daarop, Welke preventieve aanpak, voor wie en in welke context? Werken aan veerkracht, steun voor familie en naastbestaanden, contra-communicatie, jongeren versterken, polarisering in de kiem smoren.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Verduidelijking en bewustmaking van begrippen als radicalisme, polarisering enz, Zich daardoor bewust worden van de uiteenlopende vormen van radicalisme, van het gevaar dat ze al dan niet inhouden en bepaalde vooroordelen of verwarring ongedaan maken, De preventie van gewelddadig radicalisme en van polarisering verbinden met de opdrachten en de deontologie van sociale straatwerkers en jeugdwerkers, Gewelddadige radicale, verontrustende of polariserende taal of gedragingen onderscheiden en herkennen, Radicalisering en polarisering (in zekere mate) kunnen voorkomen door zich op de juiste manier op te stellen en de veerkracht van de doelgroep te ontwikkelen.