Professionele houdigen tegenover radicalismes en polarisering – Gemeenschapwachten

Professionele houdigen tegenover radicalismes en polarisering - Gemeenschapwachten

Voor medgemeenschapwachten

Voor meer informatie

École / School: GSOB
Thema GVPP: 2. Polarisering en radicalisering
Thema GOP: Polarisering en radicalisering
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 44u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding is bedoeld voor gemeenschapwachten.
Inhoud van de opleiding: Module 1 - Wat zijn radicalisme en polarisering ? : Begrijpen en onderscheiden van de begrippen : radicalisme, radicalisering, extremisme, terrorisme, ..., De verschillende vormen van radicalisme in België en Europa, Polarisatie : proces en gevolgen, Democratische waarborgen (antidiscriminatiewetgeving), Radicalisering als process, De gevoelige kwestie van indexen en indicatoren van radicalisering / Module 2A - Focus op islamistische radicalismes : De islam in België: het ontstaan en de genese van een politieke islam, Factoren die de ontwikkeling van radicale stromingen verklaren, Onderscheid maken tussen verschillende termen en stromingen (politieke islam, salafisme, jihadisme, enz.) / Module 2B - Focus op extreemrechtse radicalismes : Het gevaar van gewelddadig extreemrechts radicalisme; actueel beeld van het verschijnsel in België en Brussel, Factoren van gewelddadige radicalisering, Belangrijke standpunten en ideologische lijnen in het hart van (gewelddadig) extreemrechts / Module 3 - Focus op de processen van ronselen en disengagement : Systematische benadering van de beïnvloeding, De verschillende assen die leiden tot inlijving en beïnvloeding, Hefbomen die tot disengagement kunnen leiden, De mogelijke rol van de maatschappelijk werker / Module 4 - Verband met de opdrachten van de maatschappelijk werkers + deontologische uitdagingen : Verschillende vormen van preventie en het verband met de institutionele taken van maatschappelijk werkers en de verschillende vormen van maatschappelijk werk (individueel, collectief en gemeenschapswerk), De actoren van de preventie- en veiligheidsketen (en het verband met de problematiek van het radicalisme); zichzelf – als maatschappelijk werker – situeren ten opzichte van deze actoren, De maatschappelijk werker in kritieke situaties: ethische en deontologische bakens en vragen, Focus op beroepsgeheim en gedeeld beroepsgeheim / Module 5 - Professionele instrumenten en houdingen : Contraproductieve houdingen, Hoe kunnen we de "zoektocht" van de radicaliserende persoon nauwlettend in de gaten houden, De belangrijkste types relationele houdingen, Hoe "relationele soepelheid" te cultiveren, Welke houding nemen we aan wanneer we geconfronteerd worden met een discours of met gedrag dat a priori abnormaal is (casestudy van persoonlijk gesprek en huisbezoek).
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Het opleidingsprogramma heeft tot doel de deelnemers ertoe te brengen : De fenomenen in verband met radicalisme beter af te bakenen en te begrijpen: radicalisme, gewelddadig radicalisme, terrorisme, het radicaliseringsproces, het polariseringsproces, de terugtrekking uit de gemeenschap enzovoort, Zich bewust te worden van de diversiteit op het vlak van radicalisme (naast het jihadisme), en daarbij gewelddadige vormen van radicalisme te onderscheiden van minder problematische vormen van radicalisme, maar ook gedragingen die meer of minder alarmerend zijn, Bepaalde fundamentele waarden van de Belgische Staat te integreren of zich die te herinneren, en persoonlijke waarden te onderscheiden van de fundamentele waarden die ze moeten belichamen en overbrengen in het kader van hun functie, Een beter inzicht te verwerven in de islamistische gewelddadige radicale bewegingen en afstand te nemen van bepaalde amalgamen, Het gevaar van verschillende vormen van extreemrechts radicalisme te ontwaren en ze te herkennen wanneer ze zich uiten, Te begrijpen wat leidt tot gewelddadig radicalisme en kennis te hebben van enkele hefbomen die toelaten pacificatie op gang te brengen, De preventie van gewelddadig radicalisme en van polarisering op te nemen in de opdrachten van de maatschappelijk assistent, in het kader van de ethiek van het maatschappelijk werk en rekening gehouden met de deontologische bakens (meer bepaald de begrippen m.b.t. het beroepsgeheim en het gedeeld beroepsgeheim opnieuw duidelijk maken, door terug te komen op de laatste ontwikkelingen ter zake), Een professionele houding aan te nemen en intelligente acties te stellen ten aanzien van uitlatingen of gedragingen die – terecht of ten onrechte – radicaal (gewelddadig) of gepolariseerd/polariserend zouden kunnen lijken, en er daarbij zorg voor te dragen dat men zelf niet polariseert.