Opsporing van valse documenten en bestrijding van identiteitsfraude

Opsporing van valse documenten en bestrijding van identiteitsfraude

École / School: GSOB
Thema GVPP: 8. Smokkel en fraude
Thema GOP: Smokkel en fraude
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 8h
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: De referenten «valse documenten» en alle medewerkers van de diensten Bevolking en Vreemdelingen van de Brusselse gemeentebesturen.
Inhoud van de opleiding: Tijdens de voormiddag worden de algemene directies van de FOD voorgesteld waarmee de deelnemers in het kader van de bestrijding van identiteitsfraude mogelijk zullen samenwerken. Ze worden attent gemaakt op hun respectieve rol, de documenten waarvoor ze verantwoordelijk zijn en de betrekkingen die de plaatselijke besturen met hen moeten onderhouden. Daarnaast worden voorbeelden van terugkerende fraude en valse documenten toegelicht. Na de middag wordt het programma aangevuld met verschillende thema’s die door een deskundig politieagent worden uitgelicht : De manier waarop fraude de laatste jaren is geëvolueerd, beschrijving van de verschillende soorten vervalsingen en toelichting van de uitdagingen wat betreft controle, Beschrijving van de technische en administratieve beveiligingsmogelijkheden, Korte voorstelling van Belgische documenten en hoe die worden vervalst, Visuele oefening met betrekking tot de controle van documenten, Praktische workshop voor het opsporen van valse documenten (werken in groepjes).
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Bewust worden van het belang van de rol die de deelnemers vervullen bij het bestrijden van identiteitsfraude en het opsporen van valse documenten enerzijds en de inhoud en grenzen daarvan bepalen anderzijds, De manier(en) kennen waarop documenten worden vervalst om valse documenten beter te kunnen opsporen, De rol/opdrachten van de andere actoren in de veiligheidsketen in dit domein kennen en weten hoe met hen kan worden samengewerkt, Weten waar informatie kan worden gevonden en de databanken gebruiken die door de federale overheid ter beschikking worden gesteld, De juiste reflexen (contextanalyse) aanleren en de juiste vragen stellen aan burgers die een document aanvragen.