Professionele houding tegenover radicalismes – Parkwachters

Professionele houding tegenover radicalismes - Parkwachters

Voor parkwachters

Voor meer informatie

École / School: GSOB
Thema GVPP: 2. Polarisering en radicalisering
Thema GOP: Polarisering en radicalisering
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 40u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding is bedoeld voor de parkwachters van Leefmilieu Brussel.
Inhoud van de opleiding: Module 1 Vormen van radicalisme en polarisatie en hoe ze te voorkomen. Rol van de parkwachters (1 dag) : De fenomenen van radicalisme, gewelddadig radicalisme, radicalisering en polarisatie definiëren, illustreren en uitleggen, De fundamentele waarden van de Belgische staat (democratische waarden, rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst enzovoort), Preventiestrategieën en opdracht van de parkwachters, De manier waarop parkwachters kunnen tussenkomen in verband met (gewelddadig) radicalisme en polarisatie / Module 2a Vormen van radicalisme en polarisatie in de praktijk (1/2 dag) : De gedragsbarometer van het Centre for the Prevention of Radicalization Leading to Violence (Centrum voor de preventie van radicalisering die leidt tot geweld): presentatie en gebruik, Sensibiliseren voor radicale taal en (gewelddadig) radicaal gedrag, Illustraties, casestudy's en oefeningen / Module 2b Media en propaganda (1/2 dag) : Analyse en bevraging van de informatie die de "klassieke" media (televisie, radio, gedrukte media) en de media van de "nieuwe generatie" (sociale netwerken ...) overbrengen, Sensibiliseren voor de voornaamste media die geradicaliseerde personen raadplegen en voor de informatie die via die media wordt verspreid, Propagandamiddelen (redevoeringen, beelden, video's ...) herkennen, analyseren, begrijpen en deconstrueren, Samenzweerderig discours herkennen, analyseren, begrijpen en deconstrueren / Module 3a Extreemrechtse vormen van radicalisme (1 dag) : Onderscheid tussen politiek en gewelddadig extreemrechts, Schets van het fenomeen in België (gewelddadige radicale extreemrechtse groeperingen), Kernbegrippen en terugkerend discours van gewelddadige extreemrechtse radicalisering (omvolkingstheorie ...), Taal, gedrag en beeldvorming bij extreemrechtse radicalisering: een gevaar voor de fundamentele waarden van de Belgische staat / Module 3b Vormen van islamistisch radicalisme (1 dag) : Beeld van het jihadisme in België, Soorten islamistische radicalisering: politiek, religieus, terroristisch, Kernbegrippen en terugkerend discours van gewelddadige islamistische radicalisering, Conflicten die naar België worden overgebracht (Irak, Syrië, Israël ...), De manier waarop gewelddadige radicale islamistische groeperingen gebruikmaken van de media, Taal, gedrag en beeldvorming bij islamistische radicalisering: een gevaar voor de fundamentele / Module 4 Hoe zich positioneren tegenover radicalisme en polarisatie? (1 dag) / Co-constructie van methodologie, houdingen, discours en gedragigen, aan te nemen in het kader van de functie, om : Een persoon aan te sporen zijn radicale of radicaliserende taal of gedrag te analyseren en in vraag te stellen, Burgers (vooral jongeren) weerbaarder te maken, meer bepaald ten aanzien van radicalisering, Eventueel informatie door te spelen, Loyaliteitsconflicten te neutraliseren, Polarisatie te vermijden.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Het opleidingsprogramma beoogt de volgende algemene doelstellingen : Parkwachters bewust maken van radicalisme, gewelddadige radicalisme, het radicaliseringsproces, polarisering enz. en de verscheidenheid daarvan, De preventie van gewelddadige radicalismes inpassen in de opdrachten en het werkkader van de parkwachters, De parkwachters in staat stellen om gewelddadige of verontrustende radicale uitlatingen of gedragingen te onderscheiden en te herkennen en begrijpen waarom ze gevaarlijk zijn, in het bijzonder voor de fundamentele waarden van de Belgische staat, Begrijpen hoe radicalisme verloopt door inzicht te verwerven in propagandataal en de media, Radicalisme (tot op zekere hoogte) kunnen voorkomen door een passende houding aan te nemen ten aanzien van gewelddadige radicale uitlatingen of gedragingen en door burgers weerbaarder te maken, De fundamentele waarden van de Belgische staat kunnen aanvoeren als referentiepunten in de interactie met gebruikers; het onderscheid kunnen maken tussen persoonlijke waarden, het behoren tot een bepaalde groep en de waarden die een openbaar ambtenaar moet vertegenwoordigen en uitdragen, De verbanden tussen radicalismes en polarisering begrijpen en een escalatie van die polarisering voorkomen door een gepaste houding aan te nemen.