Omgaan met agressie – Bijscholing

Omgaan met agressie - Bijscholing

Voor mvoor medewerkers op het terrein

Voor meer informatie

École / School: GSOB
Thema GVPP: Transversale opdracht: Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen
Thema GOP: Beheer van agressie jegens agenten en relatie met de burger
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 8u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: De opleiding is bedoeld voor gemeentelijke en gewestelijke medewerkers die hun functie uitoefenen in de openbare ruimte, in contact met de burger (gemeenschapswachten, gemeentelijke en gewestelijke vaststellende ambtenaren, straathoekwerkers / nachtbemiddelaars, stadsstewards en buurtwerkers, parkwachters, preventiemedewerkers, ...).
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: Deze training is bedoeld voor mensen die de basismodule hebben gevolgd.
Inhoud van de opleiding: Deze bijscholing geeft deelnemers die reeds de basismodule hebben gevolgd de kans om de inhoud op te frissen dankzij praktische oefeningen en is meteen een gelegenheid om concreet beleefde situaties met elkaar te delen.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Inzicht verwerven in de mogelijke factoren die agressief gedrag veroorzaken (triggers en obstakels), Emoties leren beheersen, afstand leren nemen en leren om op de juiste manier te handelen, Leren om de eigen agressiviteit onder controle te houden en geen agressiviteit bij anderen uit te lokken, Verbale en niet-verbale communicatietechnieken verwerven om agressieve situaties te beheersen en geweldloos te beantwoorden, Het conflict ontmijnen en niet toegeven aan provocaties, Empathie verzoenen met assertiviteit, Reflexiviteit verwerven: zijn/haar eigen manier van handelen vatten om die eventueel te kunnen bijstellen, Agressiviteit voorkomen door zijn/haar benadering van de burger bij te stellen, De medewerkers laten deelnemen aan rollenspelen waarin zij zich moeten inleven in moeilijke situaties die zich kunnen voordoen tijdens de uitoefening van hun functie.