Mensenhandel : detectie en doorverwijzing van slachtoffers

Mensenhandel : detectie en doorverwijzing van slachtoffers

École / School: GSOB
Thema GVPP: 4. Mensenhandel en mensensmokkel
Thema GOP: Mensenhandel en mensensmokkel
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 4u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Inspecteurs werkgelegenheid, huisvesting, stedenbouw, gezondheid, hygiëne, milieu, werven enz, Inspecteurs van politie binnen de interventiedienst of de wijkdienst (de opleiding is erkend door de Nationale Politieacademie), Maatschappelijk werkers van het OCMW, de maatschappelijke gemeentediensten, de preventiediensten, huisvestingsmaatschappijen en -diensten enz.
Inhoud van de opleiding: Kernbegrippen : Het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel, Definitie van mensenhandel, De verschillende soorten mensenhandel + concrete voorbeelden en gevoelige sectoren / De slachtoffers van mensenhandel : profielen en trajecten / Detectie van mensenhandel : Enkele indicatoren, Observatiemiddelen (aansluitend op uw opdrachten) / De grote lijnen van de procedure om slachtoffers te beschermen / Het netwerk voor de strijd tegen mensenhandel : Bestaande actoren, Focus op Pag-Asa, Brussels centrum gespecialiseerd in het opvangen en begeleiden van slachtoffers, Hoe kunnen we het netwerk mobiliseren / de vastgestelde gevallen doorgeven.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Bepalen wat mensenhandel is, zowel conceptueel als concreet (verschillende soorten mensenhandel, gevoelige sectoren, huidige fenomenen in Brussel enz.), De situatie van de slachtoffers begrijpen, De signalen (indicatoren) herkennen wanneer men met een situatie van mensenhandel te maken heft, Het netwerk kennen, Bepalen hoe we kunnen optreden (binnen het kader van iemands functie), Kennismaken met andere professionele actoren en hun opdrachten en werkomgeving in kaart brengen.