Het schoolrecht begrijpen en toepassen zoals het van kracht is binnen de Federatie Wallonie-Brussel

Het schoolrecht begrijpen en toepassen zoals het van kracht is binnen de Federatie Wallonie-Brussel

École / School: GSOB
Thema GVPP: Transversale opdracht: Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen
Thema GOP: Schoolrecht
Interne referentie: Het schoolrecht begrijpen en toepassen zoals het van kracht is binnen de Federatie Wallonie-Brussel
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 16
Doelpubliek: Deze opleiding is bedoeld voor: - Schoolbemiddelaars die werken bij de gemeentelijke preventiediensten - Juristen die juridische eerstelijnshulp leveren bij de gemeentebesturen en de OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inhoud van de opleiding: Contenu de la formation : • De organisatie van het onderwijs in de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel) • Het recht op onderwijs en de schoolplicht • De vrije schoolkeuze • Brugklassen voor nieuwkomers • Tucht en uitsluitingen • Verhaalmiddelen, naar school gaan, regelmatigheid en onregelmatigheid • Gevolgen en verhaalmiddelen, bekrachtiging van de studies en overgang van klas • De PMS-centra • Verhouding van de onderwijswereld ten opzichte van het jeugdwerk
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Na afloop van de opleiding kunnen de deelnemers antwoord geven op de volgende vragen: • Wie is leerplichtig? • Wat is het recht op onderwijs en voor wie is het van toepassing? • Kan een school weigeren een leerling in te schrijven? • Wat zijn de voorwaarden om van het ene naar het andere jaar over te gaan? • Wat zijn brugklassen voor nieuwkomers? • Kan een school een leerling wegsturen van school en zo ja, onder welke voorwaarden? • Wat zijn de verhaalmiddelen in geval van definitieve uitsluiting? • Hoe zijn de bekrachtiging van de studies en de overgang van klas georganiseerd? • Wat zijn de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de klassenraden? • Wat zijn de taken van de PMS-centra? • Hoe verhoudt de onderwijswereld zich tot het jeugdwerk?