Gedwongen huwelijken bestrijden

Gedwongen huwelijken bestrijden

École / School: GSOB
Thema GVPP: 1. Fysieke en psychische integriteit van personen
Thema GOP: Opleiding over gedwongen huwelijken
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 8u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding is bedoeld voor : Ambtenaren van de burgerlijke stand en medewerkers van de gemeentelijke diensten burgerlijke stand en bevolking, Gemeente- en OCMW-personeel met een maatschappelijke of preventieve functie, politieagenten van de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Inhoud van de opleiding: Gender-gerelateerd geweld: de Istanbul-Conventie, De geldigheidsvoorwaarden voor huwelijken in België, De verschillende huwelijksvormen, De evolutie van het beleid en van de Belgische wetgeving, De bestaande instrumenten inzake bestrijding van geweld en in het bijzonder van gedwongen huwelijken, De oorzaken en gevolgen van gedwongen huwelijken: intercultureel perspectief, Analyse van concrete gevallen en gevalstudies, Doorverwijzing en begeleiding van een slachtoffer van een gedwongen huwelijk, Het delen van instrumenten en middelen waarover het federale en het Brusselse netwerk beschikken.
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Op het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat : De begrippen gedwongen huwelijk, kindhuwelijk, gearrangeerd huwelijk, grijs huwelijk, schijnhuwelijk, religieus huwelijk, vrije keuze en instemming te definiëren, De problematiek te situeren via een politiek-juridische benadering, Hem uit te leggen via een genderanalyse en een intercultureel perspectief in een migratiecontext, Hun interventies aan te passen op basis van hun nieuwe kennis en door gebruik te maken van referentie-instrumenten, Slachtoffers door te verwijzen en te informeren.