GAS – Vastellende ambtenaar – Initiële vorming

GAS – Vastellende ambtenaar - Initiële vorming

École / School: GSOB
Thema GVPP: 6. Mobiliteit en verkeersveiligheid
Thema GOP: Vaststellingen en sancties inzake stoppen en parkeren
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Basisopleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: Au catalogue
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 45u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: De opleiding is bestemd voor niet politieambtenaren van de Brusselse lokale en gewestelijke overheden die belast zijn met de vaststelling van GAS-overtredingen. Overeenkomstig het koninklijk besluit moeten zij in het bezit zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs De inschrijvingsvoorwaarden voor de gemeenschapswachten-vaststellers zijn specifiek. Gelieve de ad-hocfiche te raadplegen. De sanctionerende ambtenaren en het administratief personeel dat belast is met de opvolging van de GAS-dossiers kunnen de opleiding ook volgen.
Inhoud van de opleiding: Module 1 (14u) : De wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke adminis tratieve sancties Module 2 (3u) : De werkingsbeginselen van de politiediensten Module 3 (14u) : Het vaststellen van de overtredingen en de redactie van de vaststelling Module 4 (14u) : conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen