GAS – Sanctionerend ambtenaar – Initiël vorming

GAS - Sanctionerend ambtenaar - Initiël vorming

École / School: GSOB
Thema GVPP: 7. Milieu en overlast
Thema GOP: Onderzoeken, toezicht, hoorzittingen, vaststellingen m.b.t. milieu-inbreuken/inbreuken op de openbare netheid
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Basisopleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 21u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: De opleiding is bedoeld voor ambtenaren die be last zijn met opleggen van gemeentelijke adminis tratieve sancties. Hun medewerkers van niveau A of B kunnen ook de opleiding volgen. Voor hen geldt de certificatie-ve reiste niet. Overeenkomstig het koninklijk besluit moeten zij in het bezit zijn van een diploma van rechtstudies of van een universitair diploma van de tweede cyclus.
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: Op grond van het koninklijk besluit van 21 december 2013 worden de houders van een diploma van bachelor in de rechten of bachelor in de rechtspraktijk of master in de rechten vrijgesteld voor modules 1 en 2. De GSOB raadt echter aan om alle modules te volgen, omdat tijdens de rechtenstudies de gemeentelijke administratieve sancties weinig aan bod komen. De deelnemende «juristen» hebben op het ogenblik van de inschrijving de keuze om de volledige opleiding te volgen of enkel module 3. Er wordt voor alle modules een examen georga niseerd. Een kandidaat is geslaagd wanneer hij minstens 50% behaalt van de punten voor elke module en een globaal gemiddelde van minstens 60%. De ambtenaren die in het bezit zijn van een rechtendiploma, worden van rechtswege vrijges teld voor de examens van modules 1 en 2.
Inhoud van de opleiding: Module 1 : de algemene principes van het strafrecht - 4 uur Module 2 : de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - 10 uur Module 3 : conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheer sing met minderjarigen - 7 uur