GAS – Bemiddelaar – Initiële vorming

GAS - Bemiddelaar - Initiële vorming

École / School: GSOB
Thema GVPP: 7. Milieu en overlast
Thema GOP: Onderzoeken, toezicht, hoorzittingen, vaststellingen m.b.t. milieu-inbreuken/inbreuken op de openbare netheid
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Basisopleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In the catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 39u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: De opleiding is bedoeld voor ambtenaren die in het kader van de GAS-procedures instaan voor de uitvoering van de bemiddeling. Overeenkomstig het koninklijk besluit moeten zij in het bezit zijn van “een diploma van licentiaat/ master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van de tweede cyclus), erkend en uitgereikt door de Belgische uni versiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examen commissies, ofwel getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master; of van gelijkwaardige diploma’s en certificaten die als zodanig zijn erkend en die in het buitenland werden behaald, met name in een andere Lidstaat van de Europese Unie of de EER”.
Inhoud van de opleiding: Module 1 : de algemene principes van het strafrecht - 4 uur Module 2 : de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - 10 uur Module 3 : conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen - 4 uur Module 4 : de beginselen en de praktijk van de bemiddeling - 21 uur Submodule A: De invoering van de bemiddeling in het kader van de GAS - 4 uur Submodule B: De beginselen en de praktijk van de bemiddeling - 17 uur