Dialogen & Partners Crisiscommunicatie

Dialogen & Partners Crisiscommunicatie

École / School: OCBB
Thema GVPP: 9. Crisisbeheer en veerkracht
Thema GOP: Opleiding in het gebruik en het beheer van het crisiscentrum (instrumenten, oefeningen)
Interne referentie: AT8811
Plaats van de opleiding: variabel
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 12u
Voorwaarden voor vrije deelname: Subsidietarieven : KB van 18 november 2015 (art. 52)
Doelpubliek: Officier (van 1 tot 4)
Voorwaarden voor toegang, toelating, vereisten, niveau van het diploma: Lid zijn van het personeel van een openbare hulpdienst, Genieten van de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de overheid waaronder de kandidaat ressorteert, om zich voor de opleiding in te schrijven, Houder zijn van het brevet B01 zoals aangegeven in artikel 14 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.
Inhoud van de opleiding: WETEN/BEGRIJPEN : De werking en de verwachtingen van de media kennen en begrijpen, Leren om een bericht te formuleren voor de media (en dus in het openbaar): relevante argumenten, aanpassing van het taalgebruik, het oogpunt van de journalist begrijpen, enz, Het onderscheid maken tussen informatie, mening en communicatie, Leren om boodschappen mee te geven zonder te weigeren om te antwoorden of zich volledig te schikken naar de vragen van de journalisten, De specificiteiten van de crisiscommunicatie uitleggen. De specificiteiten van infotainment uitleggen (info + show in de nieuwe politieke debatten).
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: De officieren voorbereiden op hun contacten met de media en hen vertrouwd maken met de crisiscommunicatie.