Crisis communicatie en mediatraining

Crisis communicatie en mediatraining

École / School: GSOB
Thema GVPP: 9. Crisisbeheer en veerkracht
Thema GOP: Beheer van de betrokkenen, noodplanning, crisiscommunicatie en mediatraining, organisatie van oefeningen en kaarthulpmiddelen
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: In de catalogus
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Duur in uren: 36u
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding is bedoeld voor Brusselse actoren op het gebied van crisisbeheer, vooral als ze eventueel de inlichting van de bevolking en de media op zich moeten nemen of zullen moeten organiseren wanneer een nood- en interventieplan (NIP) in werking wordt gesteld. NB: de opleiding is erkend door de Nationale Politieacademie.
Inhoud van de opleiding: Communiceren in tijden van crisis : De specifieke kenmerken en de grote principes van crisiscommunicatie, De pers, de media en de sociale netwerken in de crisiscommunicatie, De strategie in tijden van crisis: theoretische modellen en praktische voorbeelden, Toepassing op basis van echte gevallen, De afsluiting van een crisis, Oefeningen in subgroepen: praktijkoefeningen / Crisiscommunicatie organiseren en coördineren : Crisiscommunicatie plannen, Crisiscommunicatie organiseren: implementatie van het Werkproces Crisiscommunicatie (WPCC), Een monitoring van de sociale media verzekeren, De percepties en de informatiebehoeften van de bevolking identificeren, Een communicatiestrategie uitwerken: nuttige weetjes en goede praktijken, Een coherente communicatie tussen de verschillende “communicerende” actoren verzekeren, De verschillende instrumenten en kanalen van crisiscommunicatie die specifiek zijn ontwikkeld voor D5 in België (o.a. BE-ALERT en het nummer 1771) identificeren / De crisiscommunicatie operationaliseren : Een reflexcommunicatie opstarten, Een monitoring van de (sociale) media organiseren, Overheden die instaan voor het beheer van crisissen in crisiscommunicatie adviseren, De contacten met de media beheren, De informatie voor de bevolking en voor de media ter plaatse coördineren, Oefeningen in subgroepen: praktijkoefeningen / De media te woord staan: oefeningen in mediatraining : De criteria van een goed interview (voorbeelden en tegenvoorbeelden), Ideeën duidelijk formuleren, Omgaan met strikvragen, De eigen non-verbale communicatie onder controle houden (houding, gezichtsherkenningen, stem, ...).
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Module 1 De algemene doelstellingen van deze module zijn de volgende : De deelnemers de algemene begrippen van crisiscommunicatie bijbrengen: inzicht verwerven in de percepties en verwachtingen van het publiek, de werking van de media, de uitdagingen identificeren die crisissen meebrengen op het vlak van communicatie, In staat zijn een communicatiestrategie uit te stippelen, rekening houdend met de verschillende betrokken doelgroepen, de beschikbare communicatiemiddelen en met identificatie van de inhoudelijke elementen waarover dient te worden gecommuniceerd, Weten welke formules men dient te gebruiken of te vermijden in het kader van crisiscommunicatie, Een crisis kunnen afronden / Module 2 De doelstellingen van deze module zijn de volgende : Het institutioneel kader nader bepalen: kennis hebben van de noodplanning en van Discipline 5 in België, van de actoren die betrokken zijn bij crisiscommunicatie en hun respectieve rol, de verhoudingen tussen die actoren, Zich voorbereiden op crisiscommunicatie: crisiscommunicatie kunnen plannen, zich vertrouwd maken met de bestaande soorten plannen en weten hoe men een monodisciplinair interventieplan van het type D5 dient op te stellen, Handelen in het kader van crisiscommunicatie: in staat zijn om de waarschuwing en de informatie ten aanzien van de bevolking te beheren in een noodsituatie, op operationeel vlak, De actoren inzake crisiscommunicatie coördineren: weten hoe men een coördinatiestructuur van D5 moet oprichten met als doel alle noodzakelijke opdrachten en acties uit te voeren / Module 3 : Deze module heeft tot doel de deelnemers voor te bereiden op de contacten met de media: weten welke soorten vragen kunnen worden gesteld en weten hoe daarop te reageren en op tactische wijze te antwoorden, Opmerking : deze module is facultatief voor de deelnemers aan de modules 1 en 2 van de opleiding. Alle ambtenaren die betrokken zijn bij crisiscommunicatie zijn immers niet onvermijdelijk op dezelfde wijze betrokken bij de contacten met de media. De deelname aan de modules 1 en 2 zou echter verplicht zijn om deel te nemen aan de module "mediatraining".
Trefwoorden: Beheer; NCCN; Manager