Communicatie en sociale competenties voor buurtwerkers (communicatie, stressbeheersing, omgaan met agressie en conflicten)

Communicatie en sociale competenties voor buurtwerkers (communicatie, stressbeheersing, omgaan met agressie en conflicten)

École / School: GSOB
Thema GVPP: Transversale opdracht: Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen
Thema GOP: Beheer van agressie jegens agenten en relatie met de burger
Plaats van de opleiding: Brusafe
Soort opleiding: Voortgezette opleiding
Frequentie: Op aanvraag
Termijn per jaar: Afgelopen
Praktische modaliteiten: Contactonderwijs
Voorwaarden voor vrije deelname: Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt, wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie. Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest), betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden vastgesteld. Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin van de sessie gebeuren. Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
Doelpubliek: Deze opleiding is bedoeld voor personeel dat op straat en in de wijken in contact komt met de bevolking: stadsstewards, gemeenschapswachten, wijkagenten, GAS-vaststellers …
Inhoud van de opleiding: In 4 dagen bespreken de deelnemers de volgende onderwerpen: - De communicatie : basisprincipes van communicatie, schema van communicatie, logische niveaus, computatie-index, remmingen voor de communicatie, actief luisteren, tekenen van erkenning - Interculturele communicatie : vooroordelen en stereotypes, discriminatie: de 19 criteria volgens de wet en het rooster van Cohen-Emerique - Omgaan met stress : basisemoties, emotionele intelligentie, stressfactoren, welke strategieën t.a.v. stress? - Teamgeest : collectieve intelligentie, verschil tussen groep en team, kenmerken van een efficiënt team, sociale stijlen en teamdynamiek - Conflictbeheersing : definitie van een conflict, motivationele behoeften, positieve conflictbeheersing, houdingen en processen van bemiddeling - Omgaan met agressie : definities: woede - agressie - geweld, voornaamste principes: soorten agressief gedrag, oorzaken, goede attitudes, omgaan met frustratie, begrippen van assertiviteit, actief luisteren en omgaan met agressie
Algemene doelstellingen en aan het eind van de cursus verworven competenties: Het doel is om hen te helpen bij het verbeteren van hun communicatie (intern in het team en met het publiek) en sociale competenties (omgaan met agressie en stress …).