Verantwoordelijke Noodplan (M/V/X)

 • Ukkel

Website Gemeente Ukkel

Functie

CONTEXT:

De functie van de verantwoordelijke voor de noodplanning (afgekort PLANU) bestaat erin op bevel van de burgemeester het werk van de veiligheidscel (waarvan hij de secretaris is) te coördineren en het gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) op te maken en bij te werken. In samenwerking met de veiligheidscel doet hij algemene of specifieke oefeningen zodat de veiligheidscel het ANIP kan verbeteren en de goede praktijken kan verwerven om het hoofd te bieden aan een eventuele reële situatie.

In crisissituaties ondersteunt hij de burgemeester in zijn functie als verantwoordelijke voor het gemeentelijk Coördinatiecomité en coördineert hij samen met hem het werk van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij het crisisbeheer.

De functie van de adviseur informatiebeveiliging bestaat erin de verantwoordelijken te adviseren over alle aspecten inzake informatiebeveiliging.

De functie bestaat erin een veiligheidsbeleid te ontwikkelen en in te voeren om de organisatie een duidelijke methode en aanpak ter beschikking te stellen in het domein van de informatiebeveiliging en ICT, wat betreft de fysieke en elektronische informatiebeveiliging.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U bent de contactpersoon en het aanspreekpunt wat betreft de noodplanning en in geval van een crisis.
 • U bent de adviseur van de burgemeester inzake noodplanning en in crisissituaties.
 • U verzorgt de permanente bijwerking en de opvolging van het gemeentelijk ANIP volgens de geldende wetgeving en laat het bekrachtigen door de veiligheidscel, de gemeenteraad en de diensten van de Hoge Ambtenaar van het arrondissement Brussel (BPV).
 • U operationaliseert het bestaande gemeentelijk noodplan. U coördineert in het kader hiervan de instanties die betrokken zijn bij de noodplannen en verzorgt de verbinding met de permanentie van het Crisiscentrum.
 • U organiseert regelmatig overleg met de disciplines, de andere lokale autoriteiten en hun noodplanningsambtenaars in het kader van deze operationalisering.
 • U stelt de inventaris en de analyse van de gemeentelijke risico’s op en werkt ze bij.
 • U analyseert de specifieke behoeften ten opzichte van het beheer van deze risico’s.
 • U organiseert elk jaar gemeentelijke praktijkoefeningen en trekt er de gepaste conclusies uit met het oog op een permanente verbetering van de procedures (door middel van verslagen).
 • U voorziet de plannen van het Crisiscentrum, het Coördinatiecomité, de onthaalcentra, de opvangcentra, …
 • U stelt BNIP’s (Bijzondere Nood- en Interventieplannen) op.
 • U begeleidt en coördineert de andere gemeentelijke disciplines: PSIP-plan (D2), gemeentelijke logistiek (D4) en communicatie (D5).
 • U organiseert jaarlijks een veiligheidscel met de bevoegde autoriteiten.
 • U neemt deel aan de opleidingen, presentaties en vergaderingen van BPV, DBDMH, ULB, politie, Defensie, ziekenhuizen, …
 • U creëert en voert een doeltreffende oproepprocedure in (gemeentelijke vrijwilligers).
 • U leidt de gemeentelijke verkozenen (burgemeester en schepenen) op.
 • U selecteert, motiveert en leidt de gemeentelijke vrijwilligers op.
 • U voert een crisiscallcenter in.
 • U verzekert de opvolging van de ziekenhuisnoodplannen van de betrokken instellingen op het gemeentelijk grondgebied.
 • U ontwikkelt door permanente uitwisselingen van kennis en goede praktijken de beroepsbekwaamheden en -competenties met de noodplanners van de 18 andere Brusselse gemeentes.
 • U heeft goede kennis van de analyse en het beheer van de risico’s.
 • U heeft goede kennis over projectbeheer.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een masterdiploma of een gelijkwaardig diploma erkend door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • U maakt verbanden tussen verschillende gegevens, denkt alternatieven uit en trekt gepaste conclusies ;
 • U bent een communicatiespecialist in hart en nieren ;
 • U werkt graag zelfstandig en in teamverband ;
 • U neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en start doelgerichte acties op om de beslissingen uit te voeren ;
 • U creëert en verbetert de teamgeest door uw mening en ideeën te delen met uw collega’s en partners ;
 • U handelt eerlijk, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen en vermijdt elke vorm van partijdigheid ;
 • U plant en beheert actief uw eigen ontwikkeling naargelang uw mogelijkheden, interesses en ambitie, door uw eigen werking kritisch in vraag te stellen en door u voortdurend te verrijken met nieuwe ideeën en aanpakken, competenties en kennis ;
 • U zet zich ten volle in, geeft blijk van wilskracht en ambitie om resultaten te leveren en neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties. U analyseert de gegevens doelgericht en bekijkt de informatie met een kritisch oog.

ONS AANBOD:

 • Contract van bepaalde duur van 6 maanden – verlengbaar (nadien mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur) – Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Voltijds ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema’s – niveau A1 (min. € 3.057 – max. € 4.395 bruto volgens de huidige index) ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en in de privésector voor zover deze ervaringen nuttig zijn voor de functie ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Maaltijdcheques (€ 8/dag) ;
 • Tweede pensioenpijler ;
 • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, …).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heeft u interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma(‘s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma’s behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

→ http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

→ https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om uw motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van uw cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (HR, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Afhankelijk van de noden van de functie, een schriftelijke proef om de schrijf-, synthese- en analysevaardigheden van de eerder geselecteerde kandidaten na te gaan en/of een online werkpersoonlijkheidsinventaris waarmee in ongeveer twintig minuten het persoonlijkheidsprofiel, het professionele gedrag en de sterke en zwakke punten van de kandidaat kunnen worden vastgesteld.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden

Om te solliciteren ga je naar vacature.uccle.be.