Verantwoordelijke Afdeling Geïntegreerde opleiding (M/V/X)

 • Full Time
 • Haren

Brusafe

Over de werkgever

Brusafe is de Gewestelijke School voor Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen. Deze school brengt de bestaande opleidingsstructuren samen: de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Opleidingsinstituut voor Dringende Medische Hulpverlening en de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (afdeling veiligheid en preventie).

De belangrijkste opdrachten van Brusafe zijn:

 • het implementeren van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op veiligheid in de ruimste zin van het woord;
 • het ondersteunen van de verschillende scholen door gemeenschappelijke processen te bundelen (met name secretariaat, pedagogische eenheid, communicatie, boekhouding, openbare aanbestedingen, ICT enz.);
 • het ondersteunen van de scholen door het beschikbaar stellen van een gemeenschappelijke en multidisciplinaire infrastructuur.
 • het bevorderen van de aanwerving en het jobbehoud van personeel uit de buurt in de Brusselse overheidsdiensten die deel uitmaken van de openbare veiligheidsberoepen.
 • zijn kennis en infrastructuur ter beschikking stellen van openbare en zelfs particuliere organisaties, voor zover hun activiteiten verenigbaar zijn met de opdrachten van Brusafe.

Context en functie

In het kader van de ontwikkeling van Brusafe en in het bijzonder voor de implementatie van het Gewestelijk Opleidingsplan voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstsectoren is Brusafe op zoek naar een verantwoordelijke van de afdeling Geïntegreerde Opleiding om het nieuwe team aan te vullen en de volgende opdrachten uit te voeren:

 • De afdeling Geïntegreerde opleidingen ontwikkelen in overeenstemming met de algemene projectontwikkeling van Brusafe;
 • Het Gewestelijk Opleidingsplan (GOP) ontwikkelen en opstellen;
 • De uitvoering van het GOP coördineren door opleidingsprogramma’s en -trajecten vast te stellen die tegemoetkomen aan de disciplinaire en interdisciplinaire behoeften van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen, en zorgen voor de evaluatie;
 • De strategische visie op innovatie en actieve pedagogie voor Brusafe ontwikkelen, d.w.z. een visie, een strategie en een pedagogisch actieplan vaststellen dat digitaal leren integreert;
 • Het programma voor de bundeling van pedagogische praktijken aansturen en competentiecentra (praktijkgemeenschappen) binnen Brusafe ontwikkelen;
 • De bundeling van de steunverlening aan de scholen op het gebied van pedagogie, cursusplanning coördineren;
 • Nationale en internationale partnerschappen alsook de uitwisseling van goede praktijken ontwikkelen door de Brusselse deskundigheid in verband met de internationale partners van BPV en Brusafe (EFUS, Francopol, ENPQ, Intersection enz.) te benutten om Brusafe op nationaal en internationaal niveau te positioneren;
 • Het voorzitterschap van de Academische Raad van Brusafe ondersteunen bij de voorbereiding van vergaderingen, de follow-up van het pedagogisch actieplan en de naleving van de opdrachten van de Academische Raad zoals gedefinieerd in het Brusafe-besluit.

Als zodanig:

 • Stelt hij/zij het Gewestelijk Opleidingsplan (GOP) op, in overleg met BPV (Brussel Preventie & Veiligheid) en in samenwerking met de opleidingsoperatoren, en zorgt hij/zij voor de follow-up van de opleidingsmaatregelen en de ontwikkeling van transversale opleidingen en mono- en multidisciplinaire oefeningen;
 • Stelt hij/zij zich op de hoogte van de gewestelijke strategische plannen en regelgeving in verband met de doelstellingen en opdrachten van Brusafe en integreert hij/zij deze in de planning van de acties van zijn/haar afdeling;
 • Nauwe samenwerking met de verantwoordelijken van andere Brusafe afdelingen en diensten met betrekking tot de ontwikkeling van het gezamenlijk project;
 • Deelname aan de voorbereiding van het budget van de afdeling in samenwerking met Begroting en Financiën departement ;
 • Deelname aan het opstellen van het lastenboek van openbare bestedingen in verband met het departement;
 • Stuurt hij/zij het programma voor de bundeling van actieve en innovatieve pedagogie aan (begeleiding van opleiders en/of leerlingen bij de implementatie van digitaal leren enz.) en ondersteunt hij/zij de scholen bij hun aanpak van onderwijskwaliteit;
 • Werkt hij/zij in voorkomend geval adviesopdrachten uit in verband met pedagogische, innovatie- en/of evaluatiekwesties;
 • Coördineert hij/zij de aansturing en follow-up van groepen van deskundigen en/of praktijkbeoefenaars uit de sector (praktijkgemeenschappen en/of competentie- en expertisepolen, pedagogische werkgroep enz.);
 • Ziet hij/zij toe op de innovatie- en EdTech-kwesties en houdt hij/zij zijn/haar deskundigheid op peil over onderwerpen als leerpraktijken voor de veiligheidsberoepen, goede multidisciplinaire benaderingswijzen, digitaal leren en innovatie in opleidingen;
 • Ontwikkelt hij/zij institutionele samenwerkingsverbanden en partnerschappen op nationaal en internationaal niveau om de Brusselse deskundigheid in de sector en de acties van Brusafe te benutten;
 • Draagt hij/zij bij aan de evaluatie en de aanpassing van de acties van Brusafe volgens de behoeften;
 • Zorgt hij/zij voor de rapportage over zijn/haar project;
 • Geeft hij/zij leiding aan het team van de afdeling ‘Geïntegreerde opleiding’ van Brusafe (leiden van de teamvergaderingen, evalueren van het personeel, follow-up van het actieplan van het team en organiseren van de rapportage);
 • Staat hij/zij het team Geïntegreerde opleiding bij in het algemeen (back-up).

Profiel:

 • Masterdiploma (hoger onderwijs van het lange type) in criminologie, sociale wetenschappen, politieke wetenschappen, psycho-pedagogie, communicatie of enig ander relevant diploma voor deze functie;
 • Ten minste 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van volwassenenonderwijs;
 • Ten minste 5 jaar aantoonbare ervaring in teammanagement.

Technische competenties:

 • Kennis van digitale leermethoden, nieuwe technologieën en innovatie in het onderwijs (serious games, blended learning);
 • Goede kennis van de lokale en supralokale institutionele context met betrekking tot werkgelegenheid, veiligheid en opleiding in Brussel (politie, ministeries, lokale overheden, scholen, opleidingscentra enz.);
 • Kennis van project management en agile management;
 • Beheersing van computerhulpmiddelen (Word, Excel, PowerPoint enz.) en kennis van e-learning tools;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • Goede kennis van de tweede taal en kennis van het Engels is een pluspunt.

Functionele competenties:

 • In staat om een team te leiden;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en prioriteiten kunnen stellen;
 • Goed analytisch vermogen;
 • In staat om een netwerk op te bouwen en uit te breiden;
 • Oplossingsgericht;
 • Initiatiefrijk;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Goede organisatorische vaardigheden;
 • Stressbestendig;
 • Diplomatisch zijn;
 • Gemotiveerd door de waarden van de overheidsdienst.

Wat wij bieden:

 • Een dynamische werkomgeving,
 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur (37,5 uur/week),
 • Een salaris (niveau A) berekend op basis van de eventuele waardering van je eerdere ervaringen,
 • Een aanzienlijke troef bij Brusafe is dat je een balans tussen werk en privéleven kan vinden dankzij diverse extralegale voordelen: opleidingsmogelijkheden, 34 extralegale verlofdagen, taalpremie, haard- of standplaatstoelage, tussenkomst voor vervoerskosten openbaar vervoer, …

Gebruikelijke werkplek: Haren (Bordet).

Sollicitatiedossier

De sollicitatie, bestaande uit een gedetailleerd en bijgewerkt curriculum vitae, een schriftelijke motivering en kopieën van de vereiste kwalificaties, moet uiterlijk op 24/04/2023 per e-mail naar job@brusafe.brussels worden gestuurd, onder vermelding van ‘Verantwoordelijke Afdeling Geïntegreerde opleiding’.

Gelijke kansen

Brusafe voert een non-discriminatiebeleid door medewerkers aan te werven op basis van hun ervaring, motivatie, technische en interpersoonlijke vaardigheden. We verbinden ons ertoe geen onderscheid te maken op basis van seksuele geaardheid, afkomst, politieke – filosofische en religieuze overtuigingen, handicap, nationaliteit, geslacht en huidskleur.

Een redelijke aanpassing nodig?

Brusafe wil een voorbeeldspeler zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteitsbeleid. We streven er dan ook naar om gelijke kansen, behandeling en toegang tot onze selectieprocedures te garanderen voor mensen met enige vorm van handicap/stoornis/ziekte, door redelijke aanpassingen te bieden zodat ze getest kunnen worden op hun vaardigheden. We stellen de voorwaarden op om ervoor te zorgen dat ze niet benadeeld worden ten opzichte van andere sollicitanten.

Selectieprocedure

De selectieprocedure omvat de volgende stappen:

 • analyse van cv’s en begeleidende brieven,
 • telefonisch onderhoud,
 • schriftelijke test,
 • interview ten overstaan van een selectiecommissie.

De geselecteerde kandidaat moet instemmen met een uitgebreid strafregisteronderzoek door een GIP-officier.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar job@brusafe.brussels