SANCTIONEREND AMBTENAAR (M/V/X) NIV. A5 VOLTIJDS (COD)

 • Anderlecht
 • Solliciteren is gesloten

Website Gemeentebestuur van Anderlecht

Bedrijfsdetails

Het gemeentebestuur van Anderlecht telt niet minder dan 1700 personeelsleden die zich dagelijks ten dienste van de Anderlechtse burger inzetten: openbare werken, netheid, loketten,… Je vindt meer informatie over ons bestuur en de laatste nieuwtjes op www.anderlecht.be

Functie

Je gaat aan de slag bij de dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties, die onder het departement Algemeen Secretariaat valt, dat een transversale opdracht heeft voor alle diensten van het gemeentebestuur. De opdrachten van de dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn divers.

JOUW OPDRACHT

Je bent belast met de uitvoering van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen, alsook de uitvoeringsbesluiten en/of interpretatieve omzendbrieven ervan.

JOUW TAKEN

 • Gevolg geven aan de processen-verbaal/vaststellingen die door de dienst worden opgesteld volgens de wettelijke procedures:
  • Kennisnemen van de processen-verbaal opgesteld door de betrokken diensten (Preventie, Stedenbouwkundige Inspectie en Conformiteit, enz.) en de politiezone Zuid voor Anderlecht door middel van software voor de verwerking en externalisatie van brieven. (ongeveer 35.000 vaststellingen/jaar)
  • De overtreder informeren dat er een administratieve procedure tegen hem/haar is opgestart
  • Kennisnemen van de verweermiddelen van de overtreder, hetzij schriftelijk, hetzij tijdens een gesprek
  • In voorkomend geval alternatieve maatregelen voorstellen aan de overtreder en zorgen voor de opvolging met de bemiddelaar
  • Indien nodig contact opnemen met het parket (gemengde overtreding) en de erkend bemiddelaar (minderjarigen)
  • Een beslissing nemen over de uitkomst van het dossier
  • Elke beslissing motiveren, in feite en in rechte
  • De overtreder in kennis stellen van de beslissing
 • Communiceren/samenwerken met interne en externe actoren op het gebied van gemeentelijke administratieve sancties:
  • Een nauwe relatie onderhouden met de gemeentelijke overheden, via zijn/haar hiërarchie, aangaande de te volgen prioriteiten inzake overlast/hinder/wegcode
  • Samenwerken en deelnemen aan/organiseren van vergaderingen met interne diensten, de politie en externe partners/instellingen
  • Bijhouden en bijwerken van het register voorzien door de wetgeving
  • Actief deelnemen aan teamvergaderingen, supervisies, bezinningsmomenten en individuele gesprekken
 • Je team coördineren en zorgen voor een uitstekende samenwerking/relatie met je collega’s van de gemeente

Profiel

 • Uitstekende kennis van de regelgeving/wetgeving: sociaal handvest, arbeidsreglement, telewerkreglement, Nieuwe gemeentewet, wetgeving en rechtspraak inzake GAS, gemeentelijke reglementen inzake stedenbouw, netheid, private bezetting en wetgeving/reglement inzake ANPR
 • Je bent zeer goed tweetalig Frans-Nederlands: regelmatige gesprekken met de burgers en vertegenwoordigingen voor de Franstalige en Nederlandstalige rechtbanken (het bezit van het Selor-taalbrevet is een troef)
 • Professionalisme, onpartijdigheid en integriteit zijn belangrijke waarden voor jou
 • Je bent klant- en resultaatgericht en houdt ervan om te leren en jezelf voortdurend te ontwikkelen
 • Je kunt doeltreffend communiceren en samenwerken
 • Jouw sterke punten: je analytisch vermogen, overtuigingskracht en besluitvaardigheid!
 • Je bent een people manager in hart en nieren en weet hoe je je medewerkers moet motiveren!
 • Je kunt eventuele conflicten beheren
 • Goede algemene kennis van de werking van het bestuur/ Kennis van het gemeentelijke grondgebied, kennis van de rechterlijke macht en de werking van de politie
 • Kennis van informaticatools voor het beheer van GAS en kennis van Urbis zijn troevenTOELATINGSVOORWAARDEN :

  Geïnteresseerde personeelsleden moeten aan onderstaande criteria voldoen:

  • Statutair personeelslid or contractueel personeelslid zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in niveau A.
  • Beschikken over een “gunstige” evaluatie op het einde van de laatste periodieke evaluatie
  • Geen enkele vermelding van een tuchtsanctie in het persoonlijk dossier hebben, tenzij deze geschrapt werd.

  of

  • Master (of licentiaat) in verband met de functie
  • Bij indiensttreding: De opleiding van sanctionerend ambtenaar gevolgd hebben

Aanbod

→ COD voltijds (37u30 voltijds)

→ Mogelijkheid tot continue vorming op het terrein

→ Tenlasteneming van de verplaatsingskosten, maaltijdcheques, tweetaligheidspremie, enz.

→ Aantrekkelijk verlofstelsel

→ Collectieve hospitalisatieverzekering, collectieve sociale dienst (vergoedingen, premies bij gebeurtenissen)

→ Erkenning van beroepservaring (maximaal 6 jaar in de privésector)

→ Weddeschaal niveau A5 (min. 4557 € bruto/maand en 5136 € bruto/maand met 6 jaar ervaring)

Selectieprocedure :

 • De sollicitatie moet een CV met motivatiebrief en een visienota bevatten (bijvoorbeeld: troeven en zwakke punten, strategie, actieplan enz.) over de functie van Sanctionerend ambtenaar, op straffe van nietigheid.
 • Het evaluatiecomité onderzoekt de kandidaturen en beoordeelt de visienota. Vervolgens zullen de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek om hun vaardigheden en motivatie te beoordelen. Elke fase is eliminerend.
 • Na beraadslaging evalueert dit comité de sterke en zwakke punten van de onderzochte kandidaturen en legt het zijn analyse aan de werkgever voor zodat deze een beslissing kan nemen.

Met welk niveau komt mijn diploma* of certificaat overeen ?

 • Niveau A : masterdiploma afgeleverd door een Belgische universiteit of door een hogere onderwijsinstelling van het lange type
 • Niveau B : bachelorsdiploma afgeleverd door een Belgische universiteit of door een hogere onderwijsinstelling
 • Niveau C : diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs of diploma dat toegang geeft tot het hoger onderwijs
 • Niveau D : getuigschrift lager secundaire onderwijs of relevante ervaring voor de uit te voeren functie (D-niveau)
 • Niveau E : geen vereisten

* Indien je jouw diploma in een land buiten België hebt behaald, kan je aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat je een gelijkwaardig diploma hebt behaald dat door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap is afgegeven. Gelieve de gelijkwaardigheid van het diploma aan jouw kandidatuur te voegen.

Diversiteit :

De gemeente Anderlecht selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel wat betreft de aanwervingsprocedure als de integratie in de administratie.