Gemeenschapswacht (LSO) m/v/x

 • Full Time
 • Ganshoren

Website Gemeente van Ganshoren

Functie

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 mei 2007, het veiligheidsgevoel van de burgers verhogen en openbare overlast, onlusten en criminaliteit voorkomen.

Door zijn of haar aanwezigheid in de openbare ruimte veiligheid en geruststelling bieden en een aangename omgeving bewerkstelligen. Alle nuttige informatie observeren en doorgeven aan de bevoegde diensten om de kwaliteit van het leven voor iedereen te verbeteren.

OPDRACHTEN

 • het publiek sensibiliseren aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie
 • de burgers informeren om zo het gevoel van veiligheid te verhogen
 • de problemen van veiligheid, leefmilieu en verkeer melden aan de bevoegde diensten
 • de automobilisten informeren over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen politiereglement inzake het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg
 • het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij het veilig oversteken
 • het uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid
 • ontradende aanwezig zijn ter preventie van conflicten tussen personen, met inbegrip van de geweldloze tussenkomst bij vaststelling van verbale conflicten tussen personen
 • aan dienstvergaderingen deelnemen
 • rapporten schrijven
 • elke andere taken dit nuttig is

Profiel

TECHNISCH COMPETENTIES

 • over een certificaat van lager secundair onderwijs beschikken (LSO)
  na opleiding, is het mogelijk met een HSO-diploma gemeenschapwachter vaststellers te worden
 • goede kennis van het Frans (houder van het SELOR-taaldiploma artikel 10 (elementair) of bereid dit te behalen)
 • vermogen om korte notities/verslagen te schrijven
 • vertrouwd zijn met basistools voor kantoorgebruik
 • in staat zijn een smartphone te gebruiken voor waarnemingen op het terrein
 • kennis van het gemeentelijk grondgebied is een pluspunt

UITOEFENINGSVOORWAARDEN

De verplichte voorwaarden worden uiteengezet in artikel 8 van de wet van 15 mei 2007:

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer
 • geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht
 • niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen als privédetective, noch een functie uitoefenen in het kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, noch lid zijn van een politiedienst of een door de Koning bepaalde activiteit uitoefenen

Het GEWENSTE PROFIEL van de gemeenschapswacht is gekenmerkt door:

 • respect voor anderen
 • burgerzin
 • vermogen om te gaan met agressief gedrag van anderen en om zich in dergelijke situaties te beheersen
 • eerbiediging van taken en procedures
 • geen gevaar voor de openbare orde te zijn

Aanbod

 • voltijds contract van onbepaalde duur (37u30) met een ontbindende clausule voor personen die een basisopleiding tot gemeenschapswacht moeten volgen, zoals bedoeld in artikel 10 van de wet van 15 mei 2007 (https://www.erap-gsob.brussels/nl/formation/catalogue/67729)
 • variabel uurrooster (7u30 per dag in een 5-daagse week, tussen 7 uur ‘s ochtends en middernacht, met weekenddiensten volgens een vooraf vastgesteld schema)
 • weddeschaal: salarisschaal van niveau D van het sociale handvest (2.343,98 euro bruto), (wettelijke toelagen niet inbegrepen, indien anciënniteit 0) voor een arbeider met een certificaat van lager secundair onderwijs
  als je in het bezit bent van een HSO, krijg je de mogenlijkheid op te klimmen tot de functie van gemeenschapswacht-vaststeller en tot salarisschaal van niveau C van het Sociaal Handvest.
 • overname van dienstjaren uit de publieke sector en tot 6 dienstjaren uit de privésector
 • tweetaligheidspremie indien in het bezit van het vereiste taalbrevet
 • interventie in de kosten voor het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, fiets- en voetganger premie
 • gratis MIVB-abonnement
 • preferentieel tarief voor hospitalisatieverzekering
 • collectieve Sociale Dienst
 • 2de pensioenpijler
 • maaltijdcheques een nominale waarde van 4,50 euro per dag (1,09 euro ten laste van de werknemer)

HOE SOLLICITEREN

Solliciteer uiterlijk tegen 27 juli 2023 :

Uw kandidatuur moet bevatten:

 • CV (zonder foto)
 • motivatiebrief
 • kopij van uw diploma lager secundair onderwijs
 • uittreksel strafregister (596.1-16 gemeenschapswacht)

/!\ Aanvragen die buiten de deadline ontvangen worden of onvolledig zijn zullen niet in aanmerking worden genomen. /!\

De Administratie zal contact opnemen met de kandidaten ten vroegste op 31 juli 2023 om het vervolg van de aanwervingsprocedure te programmeren. Deze zal bestaan uit:

 • een specifieke schriftelijke test
 • een interview voor een selectiecommissie
 • een psychotechnisch onderzoek georganiseerd door de minister van Binnenlandse Zaken

De gemeenschapswachten kunnen door de organiserende gemeente slechts worden aangeworven na advies van de korpschef van de lokale politie bevoegd voor de politiezone waartoe de organiserende gemeente behoort.

Om te solliciteren ga je naar jobs.ganshoren.be.