Brandweerman Ambulancier (m/v/x)

 • Brussel
 • Solliciteren is gesloten

Website DBDMH

Jobinhoud

De hoofdopdracht die de grote meerderheid van de interventies van de DBDMH beslaat, is het dringend transport van zieken of gewonden (meer dan 80 %). Daarnaast voeren de brandweermannen/-vrouwen nog een 20-tal andere opdrachten uit zoals het bevrijden van geknelde personen in een voertuig of bijvoorbeeld een lift, het leegpompen van onder water gelopen kelders, het neutraliseren van koolwaterstoffen of het vernietigen van wespennesten.

Ze nemen ook deel aan de verschillende operaties zoals brandbestrijding, hulpverlening bij ontploffingen, ontzettingen, instortingsgevaar, interventies bij gaslekken of lekken van chemische producten, gevolgen van overstromingen, natuurrampen of technologische rampen en het vrijkomen van stoom,…

De DBDMH beschikt ook over zes gespecialiseerde interventieteams onder leiding van officieren: 

 • duikersteam 
 • het HAZMAT-interventieteam, gespecialiseerd in het beheer van ongevallen met gevaarlijke producten en in NRBC-incidenten
 • het RISC-team (Rescue in Safe Conditions), dat reddingstechnieken uit het middelgebergte toepast op hoge gebouwen)
 • het CET-team (Casualty Extraction Team) dat gespecialiseerd is in de evacuatie van slachtoffers bij een terroristische aanslag
 • ART (Animal Rescue Team) dat instaat voor het redden van dieren in gevaar.
 • Tijdens de loopbaan, kan u zich aansluiten bij een internationaal gespecialiseerd federaal team (met name het reddingshondenteam Rescue Dog) in het kader van het zoeken naar personen bedolven onder puin of die vermist zijn in open terrein (vlakterevieren).

Binnen de dienst, kan u opleidingen volgen om pomp- of ladderbestuurder te worden. Naar gelang van uw kwalificaties, kunt u bovendien ingedeeld worden in de technische diensten van een van de kazernes van de DBDMH (mechaniek, schrijnwerkerij, elektriciteit, loodgieterij, metselwerk, onderhoud van de ademhalingstoestellen) om in te staan voor het onderhoud van de gebouwen of de dienstvoertuigen. Andere brandweermannen/-vrouwen worden tewerkgesteld in de noodcentrale 100-112, de strategische kern die alle noodoproepen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van enkele omliggende gemeenten ontvangt om deze vervolgens door te sturen naar de brandweerploegen.  De opleiding wordt onderhouden door een permanente bijscholing. De fysieke conditie speelt een belangrijke rol en elke brandweerman/-vrouw moet blijven trainen. In dat opzicht, nemen meerdere sportploegen in verschillende disciplines deel aan nationale en internationale ontmoetingen.


Werkgever

Er is 24 plaatsen bij de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp) (stafkazerne-Helihavenlaan 11/15, 1000 Brussel).

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is een instelling van openbaar nut (ION) die afhangt van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De dienst staat in voor de brandbestrijding, eerstehulpverlening aan zieke of gewonde personen en hun vervoer naar de ziekenhuisinstellingen. De DBDMH is eveneens belast met de opdrachten die toevertrouwd worden aan de brandweerdiensten door het koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de civiele veiligheid (opsporing en bevrijding van personen en dieren, ontruiming van de openbare weg na een ongeval of storm, hulp en bijstand bij watersnood, de strijd tegen chemische, nucleaire, biologische en koolwaterstofvervuiling, neutralisatie of verdelging van insectennesten of zwermen, enz.), preventieve opdrachten tijdens grote bijeenkomsten van personen, internationale reddingsopdrachten, enz.

Tot slot is de DBDMH medebeheerder van de noodcentrale 100-112, strategisch kern die alle noodoproepen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele naburige gemeenten verzamelt en vervolgens doorstuurt naar de hulpteams.

Ten slotte geeft de DBDMH advies inzake preventie, d.w.z. een grondig onderzoek van bouw- of renovatieprojecten voor openbare gebouwen of privégebouwen, ziekenhuizen en rusthuizen, metrostations, tunnels, enz.

De brandweermannen-ambulanciers zijn voornamelijk actief op het grondgebied van het Brussels Gewest (19 gemeenten), maar moeten dikwijls bijstand verlenen op de luchthaven Brussel-Nationaal of met het oog op de snelste adequate hulp, in de naburige gemeenten.

Het beroep van brandweerman-ambulancier is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen.


Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Omgaan met stress: je reageert op stress door te focussen op het resultaat, waarbij je jouw emoties onder controle houdt en een constructieve houding t.o.v. kritiek aanneemt. (X2)
 • Respect tonen: je toont respect voor anderen, hun ideeën, meningen en eigenschappen door uw eigen houding en u accepteert procedures en instructies (x2)

Technische competenties

 • Je communiceert gegevens, ideeën en meningen mondeling op een correcte en gestructureerde manier en versterkt ze met gepast non-verbaal gedrag.
 • Je communiceert informatie, ideeën en meningen schriftelijk op een correcte manier, waarbij je een passende structuur en terminologie gebruikt. 
 • Basiskennis vereist voor de functie (kennis van de Brusselse instellingen; van de DBDMH; van technologie (bouw, elektriciteit,…); van de topografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (grote verkeersassen, belangrijke sites, openbare voorzieningen,….); beheersing van wiskunde (basisformules voor rekenen en meetkunde, volumeberekeningen,…)).

Een handleiding met de kennis van de instellingen, de DBDMH en de topografie wordt elektronisch verstuurd naar alle kandidaten die een van deze sessies hebben bijgewoond, zodra de laatste informatiesessie voorbij is.

Redeneervaardigheden

 • Technische redeneervaardigheden

Een goede motivatie (X3) is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en de motivatie worden bijzonder belangrijk geacht voor de functie.

De vaardigheden ‘Omgaan met stress’ (x2), ‘Respect tonen’ (x2) en ‘motivatie’ (x3) hebben daarom een hogere waarde in de eindscore.


Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een geldig federaal geschiktheidsattest 
 • Je houdt ervan om in team te werken en je bent stressbestendig.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

1.      Bewijs van taalkennis

Om aan te tonen dat u de taal waarin u solliciteert beheerst, moet u vóór de uiterste inschrijvingsdatum(21/09/2023) een van de volgende documenten bezorgen:

 • Een certificaat “werken voor” van art. 7, niveau D (of hoger).

OF

 • Een document van de school van uw laatste schooljaar. Dit kan het volgende document zijn:  een diploma, een attest van resultaten, van aanwezigheid of deelname aan lager of middelbaar onderwijs. Dit document moet ten minste uw contactgegevens bevatten (achternaam, voornaam, geboortedatum), de plaats waar u school hebt gelopen, de studieperiode en de taal waarin u de opleiding hebt gevolgd.

Gelieve uw bewijs van taal uiterlijk tegen de uiterste inschrijvingsdatum (21/09/2023) op te sturen naar ANB23005@bosa.fgov.be

Weet u niet zeker of uw diploma toegang geeft tot de selectie of weet u niet of u een taaltest moet afleggen?
Informeer u vóór de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van “werken voor” (zie “contactgegevens “werken voor””).

    2. FGA – Federaal geschiktheidsattest

U wordt toegelaten tot de selectie op voorwaarde dat u ook beschikt over een geldig federaal geschiktheidsattest of een bewijs van uw activiteit als personeelslid in actieve dienst van een hulpverleningszone als vrijwilliger of beroepsbrandweerman/vrouw (art. 37 § 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones).

Dit bewijs is een gedateerd en ondertekend attest, van minder dan 3 maanden oud, afkomstig van uw hulpverleningszone. Dit moet vermeldingen bevatten over de uitgeoefende functie, de datum van indiensttreding en de dienstactiviteit.

Gelieve uw federaal geschiktheidsattest uiterlijk tegen de uiterste inschrijvingsdatum (21/09/2023) op te sturen naar ANB23005@bosa.fgov.be.

    3. Strafregister

U moet een uittreksel uit het strafregister overleggen zoals bedoeld in artikel 596, tweede lid (model 2) van het wetboek van strafvordering. Dit moet afgeleverd zijn binnen 3 maanden voor de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen(21/09/2023).
Dit moet ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (21/09/2023) in het bezit zijn van “werken voor”overeenkomstig artikel 4 van het ministerieel besluit tot samenstelling van een wervingsreserve en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van Franstalige en Nederlandstalige mannelijke of vrouwelijke brandweermannen voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Deze 3 documenten moeten ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (21/09/2023) per e-mail naar “werken voor” worden gestuurd via het volgende adres:  ANB23005@bosa.fgov.be
Als u uw documenten niet per e-mail kunt versturen, kunt u ook een kopie sturen naar de contactpersoon bij werkenvoor vóór de uiterste inschrijvingsdatum (poststempel geldt als bewijs) (zie de rubriek “Contactgegevens “werken voor””), onder vermelding van uw rijksregisternummer, naam, voornaam en het nummer van de selectie (ANB23005).
Het postadres is het volgende: FOD BOSA – Selectie: WTC III, Simon Bolivarlaan 30/1, 1000 Brussel.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.


Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Brandweerman-ambulancier (niveau D) met de bijhorende weddeschaal D151.

Loon

Minimale aanvangswedde:  34.252,287 EUR (jaarlijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen en operationele premies niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidpremie
 • maaltijdcheques ter waarde van 8 euro/gepresteerde dag;
 • hospitalisatieverzekering
 • tussenkomst in het trein-, TEC- en De Lijn-abonnement
 • gratis MIVB-abonnement;
 • mogelijkheid om voor verplaatsingen met de fiets een premie te ontvangen            (24 cent/km)
 • diverse sociale voordelen
 • vlot bereikbaar met het openbaar vervoer
 • eindejaarspremie
 • u presteert 8u/dag tijdens de opleiding en vervolgens presteert u een wacht van 24u gevolgd door 72 uur rust
 • 35 dagen verlof per jaar.

Aanstellingsvoorwaarden

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u – om toegelaten te worden tot de stage – voldoen aan de volgende voorwaarden op de aanstellingsdatum:

 1. Belg zijn of burger zijn van een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 2. minimum 18 jaar oud zijn;
 3. een gedrag hebben dat overeenstemt met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat verstrekt een uittreksel uit het strafregister als bedoeld in artikel 596, lid 2, van het wetboek van strafvordering, dat binnen drie maanden vóór de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt afgeleverd;
 4. burgerlijke en politieke rechten genieten; 
 5. voldoen aan de dienstplichtwetten;
 6. in het bezit zijn van een rijbewijs B;
 7. houder zijn van het federaal geschiktheidsattest van het basiskader of van het hoger kader zoals bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones;
 8. voldoen aan de medische geschiktheidsvoorwaarden beschreven in bijlage B.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

De rekruut die tot de stage bij de DBDMH wordt toegelaten, volgt eerst minimum 6 maanden lang een opleiding gewijd aan de dringende medische hulp en aan brandbestrijding, naar rato van 8 uur per dag. Deze dient tevens de interventieprocedures te kennen eigen aan de DBDMH (interne opleiding) en vervolgens de nuttige examens af te leggen om de brevetten van brandweerman/brandweervrouw (B01) en dringende medische hulp (badge DGH) te behalen. De stage voor benoeming duurt een jaar na het behalen van het brevet B01 en voor zover het eindverslag van de stage gunstig is en de rekruut beschikt over een rijbewijs van type C, wordt de rekruut definitief benoemd.

De operationele arbeidsregeling omvat een wachtdienst van 24 uur gevolgd door een rustperiode van 72 uur.  De operationele diensten verzekeren een doorlopende dienst, en dus eveneens op zaterdag, zondag en op feestdagen.

De brandweerman/-vrouw geniet een hiërarchische en geldelijke loopbaan die afhangt van de anciënniteit, evaluaties, bekwaamheden en brevetten die worden behaald tijdens de loopbaan. Er zijn bevorderingen voorzien in het basiskader (eerste brandweerman/-vrouw, korporaal) en vervolgens in het middenkader (sergeant, sergeant-majoor en adjudant) en ten slotte in het hoger kader (luitenant, kapitein, majoor, kolonel).


Procedure

In het kort:

 1. We screenen je administratief dossier
 2. Je volgt een informatiesessie en legt meerdere testen af, zowel op computer als verschillende fysieke testen.
 3. Je legt een interview af met een casus en voldoende voorbereidingstijd.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Medisch onderzoek

Gezien de specifieke aard van de taken van dit risicovol beroep, eist de DBDMH dat geslaagde kandidaten een medisch onderzoek ondergaan alvorens hun indiensttreding.
De resultaten van dit medisch onderzoek bepalen of u in staat bent deze job uit te oefenen.

Informeer u goed over de aanstellingsvoorwaarden (lichamelijke geschiktheid) alvorens u solliciteert. We willen benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarden specifiek zijn voor deze selectie en geen algemene regel vormen.

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk.

Redelijke aanpassingen in de zin van de wet van 10 mei 2007 zijn niet altijd mogelijk; gezien het hoofdzakelijk operationele karakter van deze betrekkingen in een hulpdienst, zijn deze vrijgesteld van de regel die voorschrijft dat 3% van het personeel van een openbare dienst uit personen met een handicap moet bestaan. Bijgevolg is deze regelgeving niet van toepassing op deze functie.

Bovendien betekent het hoofdzakelijk operationele karakter van deze betrekkingen ook dat een medisch onderzoek verplicht is, waardoor de aanpassing van de werkpost in dit geval irrelevant is. Om bovenstaande redenen kunnen niet alle redelijke aanpassingen tijdens deze selectieprocedure worden toegekend.

Verzoek om redelijke aanpassingen

Als u vanwege een handicap, aandoening of ziekte om een aanpassing van de selectieprocedure wilt vragen, geef dit dan aan in uw online CV onder “Persoonlijke gegevens”. U kunt er de mogelijkheden opgeven waar u gebruik van wenst te maken. Vergeet niet dat niet elke redelijke aanpassing mogelijk is, zoals hierboven aangegeven. Upload uw officieel en geldig attest van uw handicap wanneer u zich inschrijft voor de selectieprocedure.

“Door de ondertekening van zijn diversiteitscharter, verbindt de DBDMH zich ertoe alle kandidaten en kandidates voor een selectie, aanwerving, evaluatie of opleiding, op gelijke voet te behandelen.

De DBDMH verbindt zich er ook toe te garanderen dat de wervingsprocedures onpartijdig zijn en uitsluitend gebaseerd zijn op de vaardigheden en professionele kwaliteiten van de kandidaten en kandidates”.

Opgelet: Als u beslist deel te nemen aan de selectie in zowel het Nederlands (ANB23005) als het Frans (AFG23003) , moet u elke test in beide talen afleggen. Dan zal er per e-mail contact met u opgenomen worden om een datum overeen te komen voor elke fase, zodat u de tests voor de 2 selecties op hetzelfde moment kunt afleggen.

Alleen de sporttesten worden slechts één keer afgenomen, in de taal die de kandidaat van tevoren heeft gekozen. De resultaten van deze test worden dan meegenomen naar de tweede selectie.

Stap 1: Controle van de deelnemingsvoorwaarden
Controle van het bewijs van taal

U wordt alleen toegelaten tot de volgende fase van de selectie als u over een geldig taalcertificaat beschikt, zoals aangegeven in het tabblad “profiel”.

De verificatie gebeurt aan de hand van de documenten die vóór de uiterste inschrijvingsdatum naar ‘werkenvoor’ zijn opgestuurd (zie “Deelnemingsvoorwaarden”).

Controle van het Federaal Geschiktheidsattest (FGA)

U wordt alleen toegelaten tot het vervolg van de selectie als u over een geldig federaal geschikheidsattest beschikt OF een bewijs van uw activiteit als personeelslid in actieve dienst van een hulpverleningszone als  vrijwilliger of beroepsbrandweerman/vrouw, zoals aangegeven in het tabblad ‘profiel’.

De verificatie gebeurt aan de hand van de documenten die op de uiterste inschrijvingsdatum naar ‘werkenvoor’ zijn opgestuurd (zie “Deelnemingsvoorwaarden”).

Controle van het strafregister

Zoals gevraagd in de deelnemingsvoorwaarden, moet u ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een uittreksel uit het strafregister model 2 bezorgen. Dit strafregister zal door een selectiecommissie geanalyseerd worden tijdens de periode die is gereserveerd voor de informatiesessies.  De screening vindt plaats op basis van de documenten die op de uiterste inschrijvingsdatum naar “werken voor” zijn opgestuurd (zie “Deelnemingsvoorwaarden”).

Opgelet: Als u niet over een blanco strafregister beschikt, kan een langere onderzoekstermijn nodig zijn voordat een definitieve beslissing wordt genomen. U kunt dan doorgaan met de selectietests, onder voorbehoud van een toekomstige goedkeuring. Als de beslissing negatief is, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld en onmiddellijk uitgesloten van de selectieprocedure, ongeacht de fase waarin u zich momenteel bevindt.

Stap 2: Verplichte informatiesessie (ongeveer 1u)

U moet één van de verplichte informatiesessies bijwonen die door de DBDMH worden georganiseerd.

Tijdens de informatiesessie krijgt u alle informatie over de functie van brandweerman-ambulancier. U krijgt ook meer informatie over de selectieprocedure, de fysieke testen,…

Zodra u zich ingeschreven hebt, kunt u via het tabblad “Mijn berichten en taken” in uw account de datum en het tijdstip van de informatiesessie kiezen uit de beschikbare opties.

De sessies vinden plaats in oktober 2023 (datum onder voorbehoud). Wacht niet tot het laatste moment om u in te schrijven, anders loopt u het risico dat er op de laatste dagen geen plaatsen meer beschikbaar zijn.

Plaats: DBDMH
Auditorium: Helihavenlaan 11 – 1000 Brussel
Tijdstip: ongeveer 1 uur

Opgelet:

 • U wordt alleen uitgenodigd om verder te gaan met de selectieprocedure als u één van de informatiesessies bijwoont. Uw aanwezigheid wordt geregistreerd wanneer u deelneemt aan één van de sessies.
 • Uw identiteit wordt gecontroleerd wanneer u de zaal binnenkomt. Voor en na de informatiesessie ondertekent u een aanwezigheidsformulier. U wordt daarom gevraagd de hele informatiesessie bij te wonen.
 • Neem uw identiteitskaart, een pen en uw uitnodiging (papier of digitaal) mee.
 • Het is niet mogelijk om vrijgesteld te worden van deze informatiesessie.
 • Wees op tijd! Wanneer u meer dan 10 minuten te laat bent, kunt u niet deelnemen aan de informatiesessie.
 • Als u niet kunt deelnemen aan de sessie waarvoor u zich hebt ingeschreven, kunt u uw afspraak zelf annuleren in uw online account en u eventueel inschrijven voor een andere informatiesessie. Hou er rekening mee dat er geen garantie is dat er plaatsen beschikbaar zijn op latere data nadat u zich hebt uitgeschreven.
 • Als u ook deelneemt aan de selectie AFB23003 Sapeur-pompier-Ambulancier (m/v/x) bent u verplicht om de informatiesessie twee keer bij te wonen (in de 2 taalrollen).

Stap 3: computertest – Technisch redeneervermogen (ongeveer 1uur)

Het redeneervermogen wordt gemeten met behulp van een computertest: Technisch redeneervermogen.

Om voor deze test te slagen, moet u minstens 50/100 van de punten behalen (het gaat om een genormeerde test). Gezien het aantal in te vullen betrekkingen, worden alleen de eerste 450 geslaagde kandidaten uitgenodigd voor de volgende test. Bij gelijke punten, kan dit aantal worden verhoogd in het voordeel van de kandidaat.

Deze test vindt plaats rond november 2023 (onder voorbehoud van wijzigingen). Via het tabblad “Mijn berichten en taken” in uw account, kunt u zich inschrijven voor deze test. U wordt alleen uitgenodigd om u te registreren als u de vorige fase met succes hebt voltooid. Als er meerdere data beschikbaar zijn: kies online uw datum en uur voor het afleggen van de test uit de beschikbare keuzes. Wacht echter niet tot het laatste moment om u in te schrijven voor de test, anders loopt u het risico dat er op de laatste dagen geen plaatsen meer beschikbaar zijn. Zodra u uw resultaat voor deze selectietest hebt ontvangen, kunt u binnen 2 maanden schriftelijk een verslag aanvragen.

Stap 4: Kennistest: MKV (ongeveer 1uur)

Tijdens deze test wordt de “Basiskennis vereist voor de functie” gemeten aan de hand van een meerkeuzevragenlijst. Deze omvat: 

 • kennis van de Brusselse instellingen
 • kennis van de DBDMH 
 • van technologie (bouw, elektriciteit,…) 
 • kennis van de topografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (grote verkeersassen, belangrijke sites, openbare voorzieningen,…) 
 • beheersing van wiskunde (basisformules voor rekenen en meetkunde, volumeberekeningen,…)

Om voor deze test te slagen, moet u ten minste 60/100 van de punten behalen. Gezien het aantal in te vullen betrekkingen, worden alleen de eerste 225 geslaagde kandidaten uitgenodigd voor de volgende test. Bij gelijke punten, kan dit aantal worden verhoogd in het voordeel van de kandidaat.

Deze test vindt plaats op 7 december 2023 (onder voorbehoud van wijzigingen). Via het tabblad “Mijn berichten en taken” in uw account, kunt u zich inschrijven voor deze test.

Opgelet:

 • Slechts één datum. Er worden geen andere sessies georganiseerd. U wordt alleen uitgenodigd om u te registreren als u de vorige fase met succes hebt voltooid. Zodra u uw resultaat voor deze selectietest hebt ontvangen, kunt u binnen 2 maanden schriftelijk een verslag aanvragen.

Stap 5: Fysieke testen (zie ministerieel besluit van 16/11/2020 – bijlage C

OPGELET: Om deel te nemen aan de fysieke testen, moet u een medisch attest voorleggen dat overeenkomt met het model in bijlage D bij dit decreet, dat op zijn vroegst één maand voor het begin van de testen is opgesteld en waaruit uw geschiktheid blijkt om de oefeningen uit te voeren.

Deze testen vinden plaats in januari 2024 (data gecommuniceerd onder voorbehoud van wijzigingen) en vinden plaats op verschillende locaties. De exacte adressen worden u per e-mail toegestuurd.

Deze testen bestaan uit:

 • Looptest van 1609 meter: op 20 punten 

Opgelet: Zorg ervoor dat u uw medisch attest meeneemt bij uw looptest. Geen deelname mogelijk zonder geldig attest bij de aanvang van de test!

 • Zwemmen: op 10 punten
 • Motorisch behendigheidsparcours: op 20 punten
 • Stressbestendigheidstest in een besloten ruimte: Geslaagd/niet geslaagd

Meer details over iedere test vindt u in bijlage C.

Opgelet: elke test is eliminerend.

Om door te gaan naar de volgende test, moet u minstens 50% van de punten op de vorige sporttest behalen. De stressbestendigheidstest in een besloten ruimte wordt tegelijk met het behendigheidsparcours afgelegd. Er wordt geen cijfer gegeven voor deze test; het is geslaagd of niet geslaagd.

Worden beschouwd als zijnde geslaagd voor de fysieke testen, de kandidaten die minstens 10/20 van de punten hebben behaald op de looptest, 5/10 op de zwemtest, 10/20 op het parcours, geslaagd zijn voor de stressbestendigheidstest en minstens 60% van de punten hebben behaald op alle 3 de beoordeelde fysieke testen.

De resultaten van deze testen zullen beschikbaar zijn in uw “werken voor” account. Gezien het aantal in te vullen betrekkingen, worden alleen de eerste 150 geslaagde kandidaten uitgenodigd voor de volgende test. Bij gelijke punten, kan dit aantal worden verhoogd in het voordeel van de kandidaat.

Deze testen vinden plaats in de loop van januari 2024 (onder voorbehoud van wijziging) 

U kunt u voor deze test registreren via het tabblad “Mijn berichten en taken” in uw account.

Opgelet:

U kiest een groep van 3 data (één per test). Wijzigingen worden niet aanvaard. Als u zich inschrijft in een groep, schrijf u zich in voor de 3 meegedeelde data. U ontvangt via mail een overzicht van de verschillende groepen en data van de testen wanneer de inschrijvingen voor deze fase open zijn.  Aangezien elke test eliminerend is, hoeft u zich niet aan te melden voor de volgende test indien u niet geslaagd bent voor de vorige test.

Stap 6: Schriftelijke voorbereiding van gesprek – op computer (ongeveer 2uur)

De mondelinge test wordt voorafgegaan door het opstellen van een geautomatiseerd observatieverslag aan de hand waarvan de volgende vaardigheid beoordeeld zal worden:

 • Je communiceert informatie, ideeën en meningen schriftelijk op een correcte manier, waarbij je een passende structuur en terminologie gebruikt. 

Deze test wordt vergezeld van een test ter analyse van disfunctionele tendensen. Deze wordt niet beoordeeld, maar wordt gebruikt als basis tijdens het gesprek.

Dit onderdeel wordt voor het gesprek afgelegd en de verkregen resultaten worden opgenomen in uw totaalscore voor deze fase. U moet u daarom voor beide fasen apart inschrijven en uw aanwezigheid is verplicht.

Deze voorbereiding vindt plaats op 12/02/2024 in de lokalen van “werken voor” (onder voorbehoud van wijziging). U kunt zich online inschrijven via uw account.

Opgelet, slechts één datum. Er worden geen andere sessies voorgesteld.

Stap 7: Mondeling gedeelte – interview (ongeveer 1uur)

Het gesprek evalueert of uw gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek “Competenties”) overeenkomen met de jobvereisten. U zal eveneens ondervraagd worden over uw motivatie, belangstelling en voeling met het domein.

De persoonlijkheidsvragenlijst (disfunctionaliteitstest) die u hebt afgelegd tijdens de voorafgaande voorbereiding en uw CV dat u online hebt staan in uw account, worden gebruikt als bijkomende informatie tijdens het gesprek.

Om te slagen, moet u ten minste 60/100 van de punten behalen op deze test (gesprek + schriftelijke voorbereiding op de computer).

Deze test vindt plaats in maart en april 2024 (onder voorbehoud van wijzigingen) Via het tabblad “Mijn berichten en taken” in uw Mijn “werken voor”-account, kunt u zich inschrijven voor deze test.

Opgelet: Wacht niet om u in te schrijven, anders loopt u het risico dat er op de laatste dagen geen plaatsen meer beschikbaar zijn. U wordt alleen uitgenodigd om u te registreren als u de vorige fase met succes hebt voltooid.


Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagde kandidaten wordt bepaald op basis van de resultaten door de som van stap 4: kennistest (MKV), stap 5: fysieke testen en stap 7: gesprek (met stap 6: voorbereiding).

Bij gelijkheid van punten, wordt voorrang gegeven aan de kandidaat met de meeste punten voor stap 5: fysieke testen. Indien er opnieuw gelijkheid van punten is, wordt voorrang gegeven aan de kandidaat met de meeste punten voor stap 4: kennistest (MKV).

Indien er opnieuw gelijkheid van punten is, wordt de rangschikking willekeurig opgesteld.

Indien u deel uitmaakt van diegenen die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, wordt uw naam opgenomen op een lijst waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst opgesteld met maximaal 75 geslaagde kandidaten, geldig voor 2 jaar (met de mogelijkheid van een verlenging van 2 keer 2 jaar). Als meerdere geslaagde kandidaten gelijke punten hebben voor de toewijzing van de laatste plaats, wordt het maximum aantal geslaagde kandidaten in hun voordeel verhoogd.


Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

U kan zich kandidaat stellen tot en met 21/09/2023.

U moet zich online kandidaat stellen via “werkenvoor.be” en de drie gevraagde documenten (zie tabblad “deelnemingsvoorwaarden”) per e-mail sturen naar “werken voor” vóór de uiterste inschrijvingsdatum (ANB23005@bosa.fgov.be).  Inschrijven per fax of e-mail is niet mogelijk.

Als u uw documenten niet per e-mail kunt versturen, kunt u ook een kopie sturen naar de contactpersoon bij Bosa vóór de uiterste inschrijvingsdatum (poststempel geldt als bewijs) (zie de rubriek ‘Aanvullende informatie’ in de advertentie), onder vermelding van uw rijksregisternummer, naam, voornaam en het selectienummer (ANB23005).

Het postadres is het volgende: “Werken voor”: Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Vakbondsvertegenwoordiging

Een vakbondsafgevaardigde mag elke selectie bijwonen die wordt georganiseerd door “Werken voor”. Vakbondsafgevaardigden hebben een discretieplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie en documenten.

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


CONTACTINFORMATIE

Meer info over de selectieprocedure?

Katrien verkammen

Assistant HR Services

FOD BOSA

katrien.verkammen@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens

FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III – Simon Bolivarlaan 30/1
1000 Brussels

www.werkenvoor.be/NL/contact/

Brandweer van Brussel

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is een Instelling van Openbaar Nut (ION) die onder de bevoegdheid valt van een minister van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.