Gewestelijk opleidingsplan

Achtergrondschets

In september 2018 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het eerste gewestelijk opleidingsplan (GOP) van de GSVB (de toekomstige Brusafe) goedgekeurd. Dit eerste plan was bedoeld om tegemoet te komen aan de opleidingsbehoeften van de vier sectoren van de veiligheidsberoepen: politie, brandweer, dringende medische hulpverlening en preventie en veiligheid. Dit eerste GOP maakte reeds deel uit van het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), ontwikkeld door Brussel Preventie en Veiligheid (BPV). Dit document vormt de tweede editie van het gewestelijk opleidingsplan. Overeenkomstig de ordonnantie van 4 april 2019 tot oprichting van Brusafe, werd het uitgewerkt in overleg met de actoren uit de opleiding en de professionele sectoren en kadert het binnen de principes van het GVPP, en bestrijken ze beide de periode 2021-2024.

Brusafe, de gewestelijke school voor veiligheids, preventie en hulpdienstberoepen

De zesde staatshervorming heeft de aan de gewesten toegekende bevoegdheden gewijzigd, met name op het gebied van veiligheid en preventie. In april 2016 heeft de Brusselse regering beslist om een gewestelijke school voor veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen op te richten. Deze keuze komt tegemoet aan de wens om het niveau inzake competentie, efficiëntie, coördinatie en ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur en taal tussen al deze actoren te versterken door middel van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op openbare veiligheid.

Via de ordonnantie van 4 april 2019 [1] heeft het gewestelijk parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brusafe opgericht onder de vorm van een gewestelijke vereniging sui generis en haar een rechtspersoonlijkheid, een begroting en een personeelsbestand toegekend. In 2020 verhuist de school naar een terrein van 2,5 hectare in Haren.

Brusafe heeft een overkoepelende structuur en verenigt de vier gewestelijke scholen voor veiligheidsberoepen: de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP), het Opleidingscentrum van de Brandweer Brussel (OCBB), het Instituut voor Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) en de veiligheids- en preventiepool van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB). De vier partnerscholen, die zich op vrijwillige basis verenigd hebben, behouden hun institutionele autonomie en hebben zich verbonden tot een relatie die is vastgelegd in een kaderprotocol voor samenwerking[2].

Wat de werking betreft, beschikt Brusafe over verschillende beheerorganen:

 • De bestuurder is de directeur-generaal van Brussel Preventie en Veiligheid of zijn afgevaardigde;
 • De Raad van bestuur: bestaat uit de bestuurder en/of zijn afgevaardigde, de directeur van elke partnerschool en twee regeringscommissarissen;
 • De Academische Raad: samengesteld uit de directeur-generaal van BPV, de hoge ambtenaar, de directeur van elke school, een vertegenwoordiger van elk van de 4 sectoren en externe deskundigen (met name uit de academische wereld).

Om mensen die geïnteresseerd zijn in de veiligheidsberoepen te ontvangen, beschikt Brusafe ook over een Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR), met de volgende doelstellingen:

 • Iedereen die binnen het domein van veiligheid, preventie en hulpverlening wil werken, informeren, adviseren, oriënteren, voorbereiden, selecteren en opleiden;
 • De rekrutering van Brussels personeel binnen de openbare diensten die deel uitmaken van de keten van veiligheidsberoepen bevorderen.

Sinds zijn oprichting heeft Brusafe zich ook omringd met meerdere partners:

 • Actiris, Bruxelles Formation, de VDAB
 • federale en provinciale scholen voor veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen
 • Nationale en internationale netwerken (Francopol, ENPQ, EFUS, …)
 • Selectie-operatoren
 • Werkgevers van de beroepen
 • Sociale promotie en kwalificerend onderwijs (7TQ)
 • Actoren die vooropleiding geven (CEFIG, SYNTRA)
 • Beroepenpunt
 • Universiteiten en hogescholen

[1] Op 22 maart goedgekeurd door het PBHG en op 30 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

[2] Artikel 10 van de ordonnantie van het PBHG van 04/04/2019.

De opdrachten van Brusafe

De vijf opdrachten van Brusafe die werden vastgesteld door de Brusselse Gewestregering, werden vertaald in vijf strategische doelstellingen. Ze zijn onderverdeeld in operationele doelstellingen en vormen het referentiekader waarbinnen Brusafe elk jaar zijn actieplan opstelt.

 1. Een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op de openbare veiligheid implementeren: de samenwerking tussen de disciplines bevorderen, multidisciplinaire opleidingen aanbieden en gezamenlijke oefeningen organiseren;
 2. De bestaande scholen ondersteunen door het samenbrengen van gemeenschappelijke processen: communicatie, juridische diensten, ICT of financiën;
 3. De bestaande scholen ondersteunen door een gemeenschappelijke en multidisciplinaire infrastructuur ter beschikking te stellen;
 4. De rekrutering en het behoud van Brussels personeel in veiligheidsberoepen bevorderen: het rekruteringspercentage verbeteren, een oriëntatie- en rekruteringscentrum oprichten;
 5. De kennis en de infrastructuur van de school beschikbaar stellen aan openbare of zelfs particuliere organisaties, op voorwaarde dat de activiteiten van deze organisaties verenigbaar zijn met de opdrachten van de school.

Volgens de bepalingen van de ordonnantie van het PBHG van 4 april 2019 wordt een Gewestelijk Opleidingsplan opgesteld door de Academische Raad, dat gevalideerd wordt door de Raad van bestuur en goedgekeurd wordt door de regering. Het wordt jaarlijks aangepast.

De opstelling van het GOP wordt binnen Brusafe uitgevoerd door de Academische Raad, met ondersteuning van de Afdeling Geïntegreerde Opleidingen, volgens de volgende methode:

 • Jaarlijkse analyse van de opleidingsbehoeften van de beroepssectoren (brandweer, politie, medische noodhulp en veiligheid en preventie);
 • Indiening door de scholen, in overleg met de sectorvertegenwoordigers, van een jaarlijks sectorplan;
 • Consolidatiefase van de gegevens;
 • Opstellingsfase in overleg met de partners;
 • Valideringsfase.

De oorsprong van de opleidingsbehoeften van de Brusselse actoren

De opleidingsbehoeften van de regionale actoren vloeien voort uit verschillende bronnen, met name uit de plannen en maatregelen van de overheid: Brussels parlement en regering, administraties, actoren en werkgevers uit de verschillende veiligheids-, preventie- en hulpverleningssectoren. Het doel van het GOP bestaat erin de verschillende antwoorden die erop worden gegeven door de opleidingsoperatoren te coördineren en een opleidingsaanbod te bieden dat zo dicht mogelijk aansluit bij de behoeftes van de Brusselse overheden en de sector van de Veiligheid, Preventie en Hulpverlening (VPH-sector).

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

Brussel Preventie en Veiligheid, een organisatie van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die werd opgericht in het kader van de zesde staatshervorming, die de gewesten nieuwe bevoegdheden toekent, is belast met het opstellen van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). De tweede versie van dit plan, dat de periode 2021-2024 bestrijkt, werd op 14 januari 2021 door de regering gevalideerd. Het GVPP legt de regionale prioriteiten op het gebied van veiligheid en preventie vast. Het vormt dus een strategisch referentiekader voor alle actoren van de sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om de ambitie “Voor een veilig Brussel” in de praktijk te brengen via de gedefinieerde strategische doelstellingen, identificeert het GVPP actieprincipes:

 1. Integrale aanpak, met inbegrip van preventie, proactie, reactie en opvolging tegenover een fenomeen;
 2. Geïntegreerde werkmethode: samenwerken rekening houdend met ieders verantwoordelijkheden;
 3. Inclusieve aanpak: rekening houden met de verscheidenheid aan gebruikte methodes en aan doelgroepen;
 4. Territoriale verankering: aanpak per wijk, sociale cohesie, bereikbaarheid van de openbare diensten;
 5. Op kennis gebaseerde methode: werken op basis van een diagnose die de opvolging, de reacties en de evaluatie identificeert.

Daartoe is het plan opgesplitst in 9 thema’s:

 1. Fysieke en psychische menselijke integriteit
 2. Polarisering en radicalisering
 3. Drugs en verslavingen
 4. Mensenhandel en mensensmokkel
 5. Eigendomsdelicten
 6. Mobiliteit en verkeersveiligheid
 7. Milieu en overlast
 8. Smokkel en fraude
 9. Crisisbeheer en veerkracht

Rekening houdend met deze aspecten die de verschillende thema’s gemeen hebben, werden door BPV transversale opdrachten ontwikkeld of overwogen binnen het kader van haar mandaat om het preventie- en veiligheidsbeleid te coördineren, in nauwe samenwerking met de partners:

 1. Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpverleningsketen en academische partnerschappen tot stand brengen.
 2. Veiligheidsaspecten in de territoriale ontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte integreren.
 3. Cyberveiligheid versterken en de ontwikkeling en de expertise van de informatie- en communicatietechnologieën verankeren.  
 4. De begeleiding van slachtoffers en daders versterken.
 5. Instaan voor de coördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpverlening (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad ontwikkelen.
 6. Een coherent en geruststellend imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevorderen.
 7. Instaan voor een transversale en systematische analyse ter verbetering van de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid ter zake.

Brusafe is belast met de ontwikkeling van de projecten van de transversale opdracht “Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpverleningsketen en academische partnerschappen tot stand brengen”, alsook het vervullen van de doelstellingen van de opleidingsmaatregelen binnen de negen thema’s.

Resoluties van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)

Het Brussels Parlement heeft resoluties aangenomen op het gebied van veiligheid, preventie en hulpverlening, waarmee het uitdrukking heeft gegeven aan de opleidingsbehoeften van de actoren van de veiligheids- en preventieketen:

 • De relaties tussen burgers en ordediensten en tussen ordediensten en burgers verbeteren (18-12-2020);
 • In samenwerking met de apotheken een specifiek meldingssysteem opzetten voor slachtoffers van intrafamiliaal en partnergeweld (02-06-2020).

Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR)

In haar gemeenschappelijke beleidsverklaring [3] heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brusafe ook verschillende doelstellingen toevertrouwd:

 • Uitgroeien tot het unieke toegangsloket voor de opleiding en rekrutering van Brusselaars voor de verschillende veiligheidsberoepen;
 • Oprichten van competentiepolen, zoals de veiligheid op het openbaar vervoer, de bestrijding van discriminatie, brandpreventie en dringende medische hulp;
 • De opleidingsinfrastructuren delen om te voldoen aan de behoeften van alle preventie-, veiligheids- en hulpdienstoperatoren;
 • Een pijler “digitale omwenteling” vormen om ervoor te zorgen dat de moderne technologieën ingang vinden in de verschillende veiligheidsberoepen.

[3] Gepresenteerd op 18 juli 2019 door de minister-president van de Brusselse Gewestregering voor de legislatuur 2019-2024.

Ministeriële kabinetten en administraties

In de fase waarin de opleidingsbehoeften van de regionale agenten werden verzameld, kwamen ook verschillende assen aan het licht, die hier worden gepresenteerd:

 • plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen (kabinet van de staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen)
 • plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen (kabinet van de staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen)
 • actieplan “agressie tegen eerstehulpverleners” (DBDMH en kabinet van de staatssecretaris voor Brandbestrijding)
 • Project voor intersectorale aanpak van intrafamiliaal geweld door middel van casusoverleg (BPV en Equal)
 • Intra-Franstalig plan 2020-2024 ter bestrijding van geweld tegen vrouwen (FWB, Wallonië, COCOF)
 • platform polarisering en radicalisering (BPV)
 • platform van de diefstalpreventieadviseurs (BPV)
 • platform van de federale politie van Brussel over het openbaar vervoer
 • crisisbeheer en organisatie van multidisciplinaire oefeningen (diensten van de hoge ambtenaar)

Activiteitssectoren

De sectoren zijn de belangrijkste bronnen van opleidingsbehoeften en weerspiegelen de eisen van het management en de basis van de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor veiligheid, preventie en hulpverlening.

Onder sector moet worden verstaan:

 • de sector “politie”
 • de sector “brand”
 • de sector “DMH” (dringende medische hulp)
 • de sector “preventie en veiligheid”

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, werd ook besloten de diensten van de hoge ambtenaar en het Brussels Parket te ondervragen.

Een GOP om te beantwoorden aan deze behoeften

Naast de behoeften die door de verschillende hierboven genoemde regionale actoren naar voren zijn gebracht, zijn ook de activiteitssectoren en de actoren uit het domein van preventie, veiligheid en hulpverlening vragende partij voor opleidingssystemen. Het gaat voornamelijk om de 6 lokale politiezones, de dienst Brandweer en Medische Noodhulp en de 19 gemeenten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verzoeken om opleiding en de antwoorden die Brusafe en de partnerscholen zullen geven, vormen het onderwerp van dit vierde hoofdstuk.

De ordonnantie van 4 april 2019 (artikel 10/17) voorziet in de ontwikkeling van het gewestelijk opleidingsplan op basis van de behoeften die door de sectorvertegenwoordigers (politie, brandweer, DMH en preventie en veiligheid), in overleg met de vier partnerscholen, worden verzameld.

Hoewel de regering aan Brusafe de opdracht heeft toevertrouwd “één enkel toegangsloket te vormen voor de opleiding en rekrutering van de Brusselaars voor de verschillende veiligheidsberoepen”, gaat het opleidingsaanbod in het Brussels Gewest verder dan de vier partnerscholen, zoals de opleidingsdirecties van de politiezones, de afdeling “Voorbereiding” van de DBDMH of de opleidingen die door de verenigingssector of andere gewestelijke actoren (CIBG, enz.) worden gegeven. Deze initiatieven zijn niet in het GOP opgenomen.

Dit hoofdstuk heeft tot doel de naar voren gebrachte behoeften te beschrijven en te analyseren, de bronnen ervan te identificeren en het soort gegeven antwoord, met name:

 • wordt in de behoefte voorzien door het huidige aanbod van een of van meerdere scholen (monodisciplinaire aanpak)?
 • vereist de behoefte het creëren van een nieuwe monodisciplinaire opleiding?
 • vereist de behoefte de aansluiting van bestaande opleidingen of het opzetten van multidisciplinaire programma’s?

Samenvattende tabel van geuite opleidingsbehoeften

Als uniek aanspreekpunt voor de opleiding van veiligheids- en preventieactoren in het Brusselse Gewest is Brusafe ook verantwoordelijk voor de integratie van zijn actie in het kader van de GVPP, en wel op twee niveaus: het zorgen voor de uitvoering van opleidingsmaatregelen in het kader van de negen thema’s; het op zich nemen van de transversale opdracht “Opleiding van actoren in de veiligheids-, preventie- en hulpverleningssketen en ontwikkeling van academische partnerschappen”. Omwille van de leesbaarheid zijn de opleidingsbehoeften volgens deze twee assen ingedeeld.

Wat is de behoefte? Thema of transversale opdracht van het GVPP Actor die het verzoek indient
Verbetering van de kennis van de agenten van LGBTQIA+-personen en bestrijding van geweld tegen hen1Kabinet Gelijke kansen
Opleiding over gedwongen huwelijken1GVPP
Omgaan met seksueel geweld (voor veldwerkers)1Zorgcentra na seksueel geweld
Omgaan met geweld in de publieke sfeer (met inbegrip van intimidatie en op gender gebaseerd geweld)1GVPP; Kabinet Gelijke kansen; politiesector; preventie- en veiligheidssector
Omgaan met geweld in de privé-sfeer (waaronder intrafamiliaal geweld)1Kabinet Gelijke kansen; GVPP; Politiesector
Omgaan met cybergeweld (waaronder “cyberseksisme”)1Kabinet Gelijke kansen
Polarisering en radicalisering2GVPP
Drugs en verslavingen3GVPP; preventie- en veiligheidssector
Mensenhandel4GVPP
Vaststellingen en sancties inzake stoppen en parkeren6Preventie- en veiligheidssector
Opleiding tot het besturen van prioritaire voertuigen6Resolutie BHP politie/burgers
Methoden voor interventie in het openbaar vervoer6Politiesector
Verkeersveiligheid en nieuwe vervoerswijzen6Politiesector
Dierenwelzijn7Politiesector
Onderzoeken, toezicht, hoorzittingen, vaststellingen m.b.t. milieu-inbreuken/inbreuken op de openbare netheid7Preventie- en veiligheidssector
Nieuw algemeen politiereglement7Politiesector; preventie- en veiligheidssector
Opleiding rond gemeentelijke administratieve sancties7Politiesector; preventie- en veiligheidssector
Smokkel en fraude8GVPP
Beheer van de betrokkenen, noodplanning, crisiscommunicatie en mediatraining, organisatie van oefeningen en kaarthulpmiddelen9Preventie- en veiligheidssector, brandweer en politie; hoge ambtenaar
Opleiding bedrijfscontinuïteitsplannen9Preventie en veiligheidssector; hoge ambtenaar
Opleiding in het gebruik en het beheer van het crisiscentrum (instrumenten, oefeningen)9Politiesector
Benadering kwetsbare groepenTO “opleiding van actoren”Preventie- en veiligheidssector
Samenwerking met andere hulpdienstenTO “opleiding van actoren”Sector DMH
Contacten met diversiteit voor veldwerkersTO “opleiding van actoren”Preventie- en veiligheidssector
Basisdidactiek voor lesgeversTO “opleiding van actoren”Politiesector
Innovatieve onderwijssystemenTO “opleiding van actoren”Alle sectoren
E-learningTO “opleiding van actoren”Alle sectoren
Videobewaking (wetgeving en uitvoering)TO “opleiding van actoren”Preventie- en veiligheidssector
SchoolrechtTO “opleiding van actoren”Preventie- en veiligheidssector
Wetgevende, regelgevende, technische en maatschappelijke evoluties van de DMH sectorTO “opleiding van actoren”Sector DMH
Beheer van agressie jegens agenten en relatie met de burgerTO “opleiding van actoren”Alle sectoren
WijkpolitieTO “opleiding van actoren”Politiesector
Rollenspellen en praktijkoefeningenTO “opleiding van actoren”Sector brand en DMH
Nixon-procedureTO “opleiding van actoren”Sector DMH en politiesector
HR en personeelsbeheerTO “opleiding van actoren”Sector brand en politiesector
Sociaal straathoekwerkTO “opleiding van actoren”Preventie- en veiligheidssector
Cybercriminaliteit en specifieke computerhulpmiddelenTO cyber & ICTPolitiesector
Opleidingen ICT, sociale netwerken en cyberveiligheid (alle doelgroepen)TO cyber & ICTGVPP; politiesector
Opleidingen voor de piloten van drones van de federale politieTO cyber & ICTDirecteur Coördinator van de Federale Politie van Brussel; BPV

Dekking van de opleidingsbehoeften door het monodisciplinair aanbod

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het monodisciplinaire antwoord dat de partnerscholen geven op de behoeften die tot uiting komen in de vorm van initiële opleiding (de zogenaamde “basisopleiding”, voor nieuwkomers) en bijscholing (bijscholing of opleiding voor bestaand personeel). Dit opleidingsaanbod vertegenwoordigt momenteel in totaal meer dan 350 modules en 15.000 opleidingsuren. In dit punt wordt ook gewezen op de noodzaak om bestaande opleidingen te versterken (het volume of de duur ervan vergroten) of aan te vullen door middel van specialisatiemodules of de integratie van wetgevende, technische of regelgevende evoluties[4]. Bovendien bieden de hier beschreven opleidingscursussen, hoewel zij door één enkele operator worden gegeven, de mogelijkheid open te staan voor verschillende sectoren (transversale aanpak).

Om de hierboven uiteengezette logica te volgen, zijn deze opleidingen ingedeeld volgens de thema’s en transversale missies van het GVPP. In een programmatische aanpak worden deze opleidingen gepland over de vier jaar waarop het GOP betrekking heeft (2021-2024).


[4] Voor meer bijzonderheden over de inhoud van de cursussen klik op de link naar de schoolcatalogi.

Opleidingen in verband met de thema’s van het GVPP

Thema 1: Fysieke en psychische integriteit van personen

Verbetering van de kennis van LGBTQIA+-personen en bestrijding van geweld tegen hen

GIP: komt aan bod in de basisopleiding inspecteurs; ontmoetingen met de Rainbow Cops voor inspecteurs en hoofdinspecteurs. Deze ontmoetingen zullen voortaan opengesteld worden voor studenten van andere scholen, met een aanpak per discipline.

IODMH: interactieve onlineparkoersen zullen vanaf 2021 aangemaakt worden en het onderwerp zal opgenomen worden in rollenspellen in 2022.

GSOB: komt aan bod in sommige bestaande opleidingen, er wordt overwogen om een hieraan gewijde opleiding te ontwikkelen tegen 2023 of 2024.

Opleiding over gedwongen huwelijken

GSOB: opleidingen in catalogus.

GIP: behoefte gedekt in het kader van de opleiding “wijkpolitie”, er zal aansluiting gezocht worden met de GSOB.

Omgaan met seksueel geweld (voor veldwerkers)

GIP: verschillende opleidingsmodules bestaan op dit gebied, voor alle rangen. Er zal vanaf 2021 met het IODMH samengewerkt worden voor de aanmaak van geïntegreerde oefeningen rond dit thema.

IODMH: het onderwerp zal in 2022 aan bod komen aan de hand van rollenspellen. Een studiedag rond dit thema zal bij Brusafe in 2022 of 2023 georganiseerd worden.

Omgaan met geweld in de publieke sfeer (met inbegrip van intimidatie en op gender gebaseerd geweld)

GIP: het onderwerp zal aan bod komen in de voortgezette opleiding vanaf 2022.

GSOB: behoefte in voortgezette opleiding gedekt.

Omgaan met geweld in de privé-sfeer (waaronder intrafamiliaal geweld)

GIP: onderwerp gedekt door de basisopleiding en inbegrepen in de geïntegreerde opleidingen. Er zal vanaf 2022 met het IODMH samengewerkt worden voor de aanmaak van geïntegreerde opleidingen over dit onderwerp.

IODMH: de competentiepool Intrafamiliaal Geweld zal de gelegenheid zijn om een train-de-trainer module te ontwikkelen.

Omgaan met cybergeweld (waaronder “cyberseksisme”)

GIP: het onderwerp komt aan bod in de basisopleiding en de voortgezette opleiding.

Thema 2: Polarisering en radicalisering

GSOB: opleiding in catalogus.

GIP: opleidingen en oefeningen (COPRA) zijn inbegrepen in de basisopleiding.

Thema 3: Drugs en verslavingen

IODMH: het onderwerp komt aan bod in het kader van de permanente opleiding envan herscholingen in partnerschap met de VZW Transit. Het onderwerp zal geïntegreerd worden in rollenspellen en online-opleidingen vanaf 2022.

GSOB: opleiding in de catalogus.

GIP: het onderwerp komt in de basisopleiding aan bod, onder andere via het bezoek aan het onthaalcentrum Transit. Het onderwerp zal inbegrepen worden in de geïntegreerde opleidingen vanaf 2022.

Thema 4: Mensenhandel en mensensmokkel

Mensenhandel

GSOB: opleiding in catalogus over het opsporen van mensenhandel (verdiepingsworkshops in aanmaak); opleiding over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (2022).

GIP: komt aan bod in de basisopleiding, o.a. door bezoeken aan gespecialiseerde instellingen (PAG-ASA).

Thema 6: Mobiliteit en verkeersveiligheid

Vaststellingen en sancties inzake stoppen en parkeren

GSOB: opleiding in catalogus voor de vaststellende ambtenaren en in aanmaak voor de sanctionerende ambtenaren.

GIP: behoefte gedekt door de basisopleiding.

Opleiding voor het besturen van prioritaire voertuigen

GIP: behoefte gedekt door de basisopleiding en in de opleiding op rijsimulator.

IODMH: theoretische benadering gedekt in de basisopleiding (met inbegrip van de beveiliging van de openbare weg).

OCBB: een theoretische module zal in 2021 in e-learning bestaan. Verschillende hervormingen van de opleiding voor het besturen van prioritaire voertuigen worden in 2022 en 2023 verwacht.

Methoden voor interventie in het openbaar vervoer

GIP: de opleidingsdag in samenwerking met de spoorwegpolitie (SPC) en de MIVB zal opnieuw geprogrammeerd worden zodra de gezondheidssituatie het zal toelaten.

De scholen nemen overigens deel aan de werkzaamheden van de competentiepool openbaar vervoer.

Verkeersveiligheid en nieuwe vervoerswijzen

GIP: onderwerp gedekt door de basisopleiding.

OCBB: onderwerp gedekt door een opleiding over hybride voertuigen en nieuwe energieën.

Thema 7: Milieu en overlast

Dierenwelzijn

GIP: behoefte gedekt in het kader van de voortgezette opleiding.

OCBB: opleiding over de nieuwe huisdieren.

Onderzoeken, toezicht, hoorzittingen, vaststellingen m.b.t. milieu-inbreuken/inbreuken op de openbare netheid

GSOB: module in aanmaak voor terreinagenten, gepland in 2021-2022.

GIP: behoefte gedekt in het kader van de basisopleiding.

Nieuw algemeen politiereglement

GIP: behoefte gedekt door een opleiding die geïntegreerd zal worden in de opleiding “wijkpolitie” in 2022.

GSOB: module voortgezette opleiding te creëren in 2022 (mogelijkheid om met de GIP krachten te bundelen).

Opleiding rond gemeentelijke administratieve sancties

GSOB: opleidingen in de maak (geprogrammeerd voor 2023) voor het administratief personeel. Behoefte gedekt in basisopleiding voor vaststellende ambtenaren, sanctionerende ambtenaren en GAS-bemiddelaars.

GIP: behoefte gedekt in de basisopleiding.

Thema 8: Smokkel en fraude

GSOB: opleidingen in catalogus over de strijd tegen sociale dumping via overheidsopdrachten en het opsporen van identiteitsfraude.

GIP: behoefte gedekt door de basisopleiding.

Thema 9: Crisisbeheer en veerkracht

Beheer van de betrokkenen, noodplanning, crisiscommunicatie en mediatraining, organisatie van oefeningen en kaarthulpmiddelen

GSOB: opleiding over crisiscommunicatie en mediatraining in catalogus; opleiding over het beheer van de betrokkenen voorzien voor eind 2021; opleiding over noodplanning en crisisbeheer voorzien in 2022, met openstelling voor andere disciplines en een luik oefeningen; organisatie van oefeningen en kaarthulpmiddelen: opleidingen voorzien in 2023.

IODMH: de behoefte wordt gedekt door een basisopleiding over het beheer van rampsituaties (medisch interventieplan).

Opleiding bedrijfscontinuïteitsplanning

GSOB: opleiding voorzien in 2022.

Opleiding in het gebruik en het beheer van het crisiscentrum (instrumenten, oefeningen)

De GIP zal de organisatie van die opleiding met BPV verzorgen. Het thema zal ook opgenomen worden in het punt over oefeningen.

Opleidingen in verband met transversale missies

De in dit deel opgenomen opleidingen hebben zowel betrekking op niet-thematische aspecten, vanuit het oogpunt van het GVPP, als op onderwerpen die verscheidene disciplines van de transversale opdrachten gemeen hebben (zoals het gebruik van instrumenten, procedures, innovatie, personeelsbeheer). Zonder dat een multidisciplinaire coördinatie vereist is, worden deze cursussen door één school gegeven, waarbij het in de meeste gevallen de bedoeling is studenten van andere scholen op te nemen, in het kader van de verdeling van de middelen.

Transversale opdracht: Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen

Benadering van de kwetsbare groepen

GSOB: opleiding in aanmaak.

Samenwerking met andere hulpdiensten (interventieperimeters en verdeling van bevoegdheden)

Het IOMDH en het OCBB werken samen bij oefeningen over bevrijdingen en ongevallen op de openbare weg.

Contacten met diversiteit voor agenten op het terrein

GSOB: opleiding gepland voor 2021 (behoefte gedekt in de basisopleiding voor de gemeenschapswachten)

GIP: de GIP geeft verschillende opleidingen rond diversiteit. Opleiding open voor alle doelgroepen.  

Het IODMH en het OCBB zullen modules voorzien tegen 2023.

Basisdidactiek voor lesgevers

GIP: de behoefte wordt gedekt door een certificerende opleiding (opleidersbrevet).

IODMH en OCBB: de behoefte wordt gedekt door een train the trainer-module (FOROP brandweer en ambulanciers).

Innovatieve onderwijssystemen

IODMH: verschillende uitrustingen worden geïntegreerd in de opleiding van cursisten (reanimatiepoppen; simulatielokaal) en de instructeurs worden opgeleid tot het gebruik van nieuwe technologieën. De aankoop van leertools in virtual reality wordt op korte termijn gepland.

OCBB: het centrum beschikt over een virtual reality-opleidingsinstrument voor onderofficieren. Dit instrument zal worden versterkt in 2022.

De GIP beschikt over een rijsimulator voor spoedvoertuigen. De uitrusting van een lokaal voor vuurwapentraining is ook gepland.

E-learning

Elke school is bij dit proces betrokken via haar deelname aan het Brusafe-project, dat ook een multidisciplinaire dimensie heeft, zoals in het volgende hoofdstuk wordt beschreven.

Het OCBB neemt deel aan de werkgroep met het KCCE. De aankoop van opleidingsmodules met betrekking tot verkeersregels en prioritair rijden wordt voorzien in 2021.

Het IODMH zal de hoeveelheid online beschikbare inhoud progressief vergroten.

GIP: Op heden is een project rond E-learning in aanmaak bij de ANPA. Van zodra het beschikbaar is, zal deze module voorgesteld worden aan de aspiranten van de GIP.

Videobewaking (wetgeving en uitvoering)

GSOB: een opleiding over videobewaking werd in 2021 gegeven, en zou in de komende jaren herhaald en/of aangevuld en kunnen worden.

Schoolrecht:

GSOB: opleiding gepland in 2022.

Wetgevende, regelgevende, technische en maatschappelijke evoluties van de sector DMH

IODMH en OCBB: de behoefte is gedekt door verschillende opleidingsmodules met betrekking tot het recht op afbeelding, de evoluties van de wegcode, de deontologie en het medisch-juridisch kader.

Beheersen van agressie jegens agenten en relaties met de burger

GSOB: opleiding in catalogus.

GIP: een opleiding wordt gepland voor 2022.

OCBB: de behoefte wordt gedekt in het kader van de voortgezette opleiding. Een versterking van dit thema wordt voorzien in 2022 op het vlak van de beschermingstactieken en van de sociale competenties.

IODMH: het luik agressiviteit jegens agenten wordt opgenomen via een opleiding in de catalogus. Er wordt een opleiding gepland in 2023 over het luik “relaties met de burger”.

Wijkpolitie

De GIP zal vanaf het tweede semester 2021 opleidingen ontwikkelen voor de wijkagenten, in het kader van onderwerpen zoals het werk van gerechtsdeurwaarders, domiciliëringen, strijd tegen schijnhuwelijken, vredegerecht.

Rollenspellen en praktijkoefeningen

Alle scholen voorzien geïntegreerde oefeningen of rollenspellen in hun monodisciplinaire opleidingen. Meer specifiek zal het IODMH de simulatieruimte, de simulatieambulance intensiever gebruiken en zal met de GIP samenwerken bij oefeningen in het misdaadappartement rond thema’s zoals: bloedingen, grote brandwonden, besloten ruimtes, gevaarlijke stoffen, gewelddadige interventies, besmettingsrisico’s, bariartrisch materiaal.

Nixon-procedure

GIP: de GIP dekt deze materie zowel in de basisopleiding als in de functionele opleidingen.

IODMH: opleiding in catalogus.

HR en personeelsbeheer

GIP: behoefte gedekt door verschillende opleidingen over volgende onderwerpen: beoordeling van werknemers, mentorschap, voorbereiding op promotie en loopbaanontwikkeling.

OCBB: een voorbereiding van kandidaten op promotie (middenkader) wordt voor 2023 gepland (een samenwerking met de GSOB wordt verwacht voor de informatica-opleidingen).

Sociaal straathoekwerk

GSOB: opleiding in aanmaak.

Transversale opdracht: De cyberveiligheid versterken en de ontwikkeling en expertise van informatie- en communicatietechnologieën verankeren

Cybercriminaliteit en specifieke computerhulpmiddelen

GIP: behoefte gedekt door de basisopleiding. Een opleiding over OSINT (open source intelligence) bestaat in voortgezette opleiding.

Opleidingen ICT, sociale netwerken en cyberveiligheid (alle doelgroepen)

GIP: behoefte gedekt door de basisopleiding in de module over sociale media.

GSOB: opleiding in de catalogus (cyberveiligheid).

Opleidingen voor piloten van drones van de federale politie

Brusafe coördineert een opleiding die in de zomer 2021 gegeven zal worden. In een volgende fase van het project zal een reflectie plaatsvinden over een uitbreiding van deze opleiding in de zones, met de steun van de GIP.

Ontwikkeling van multidisciplinaire projecten (oefeningen en rollenspellen)

Naast het huidige of toekomstige monodisciplinaire opleidingsaanbod zullen de partnerscholen de organisatie van verscheidene multidisciplinaire opleidingsprogramma’s coördineren om aan de behoeften van de partners te voldoen. Het gaat in wezen om oefeningen of rollenspellen.

Terreinoefeningen

Het IODMH zal TECC-oefeningen organiseren zodra de gezondheidssituatie het zal toelaten.

Het IODMH en het OCBB werken samen rond bevrijdingsprocedures.

Het OCBB heeft een permanente opleidingsruimte ter beschikking voor de brandopleidingen voor derden (eerste interventie ploegleden) en traint regelmatig op de site van de PIVO.

De GIP organiseert oefeningen van het type “verkeersongevallen” waarbij de samenwerking van meerdere disciplines in scène wordt gebracht.

Oefeningen in de simulatieruimte

Het IODMH beschikt over een simulatiezaal waarin een groot aantal interventiesituaties kan worden nagebootst (nachtclub, school, metrostation, enz.). In deze ruimte, die uitgerust is met een videosysteem voor debriefings, kunnen verschillende omgevingselementen worden gesimuleerd, zoals licht, wind, geluid of geur.

De GIP heeft twee misdaadappartementen. Met deze appartementen kunnen leerlingen oefenen met het zoeken, beveiligen van een plaats delict of het zoeken naar aanwijzingen op een plaats delict. Deze misdaadappartementen zullen beter uitgerust en gebruikt worden voor multidisciplinaire oefeningen, zoals intrafamiliaal geweld, seksueel geweld, drugs, de ontdekking van een verdachte plaats tijdens een ambulance-interventie, de enscenering van een Nixon-procedure (gedwongen opname van een gevaarlijk persoon in een ziekenhuis) of een oriëntatie-oefening voor de brandweer.

Table-top oefeningen

Het OCBB organiseert oefeningen “op tafelblad” (zogenaamde table top oefeningen) in het kader van interventieoefeningen. De DMH-sector zal hieraan deelnemen zodra de gezondheidssituatie het zal toelaten.

De GSOB zal ook oefeningen organiseren in het kader van de nood- en interventieplannen, in samenwerking met de diensten van de hoge ambtenaar. Met name zal het gemeentepersoneel (o.a. noodplanambtenaren) de mogelijkheid krijgen zich op te leiden tot het gebruik van het nationale online crisisbeheerplatform (ICMS). Er zullen table-top oefeningen worden georganiseerd om deze technische opleiding toe te passen vanaf 2022. Deze opleiding zal ook opengesteld worden voor andere disciplines.

Multidisciplinaire opleidingsprogramma’s gecoördineerd door Brusafe

De vier scholen voor veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen verzorgen, met de steun van Brusafe, opleidingsprogramma’s die voldoen aan de eisen van de activiteitsectoren, zowel op mono- als multidisciplinair niveau. Deze steun kan logistiek, financieel, juridisch, IT, HR of organisatorisch van aard zijn. Brusafe coördineert ook initiatieven die het algemene opleidingsmechanisme ondersteunen via een speciaal team: de Afdeling Geïntegreerde Opleidingen.

Competentiepolen

In haar gemeenschappelijke beleidsverklaring van juli 2019 heeft de Brusselse regering Brusafe belast met de organisatie van competentiepolen. Deze groepen van deskundigen, gevormd rond thema’s die een multidisciplinaire aanpak vereisen, beantwoorden aan de volgende doelstellingen

 • Zich richten tot de Brusselse realiteiten;
 • Minstens twee activiteitssectoren betrekken;
 • De expertise versterken, coördineren en opwaarderen;
 • Komen tot een opleiding.

Bovendien zullen de competentiepolen moeten bijdragen aan de volgende uitdagingen:

 • Goede praktijken uitwisselen/kennis delen;
 • Een technische en regelgevende controle uitvoeren;
 • De multidisciplinaire aanpak tussen actoren ontwikkelen;
 • De bijdragen van de innovatie- en onderzoekssector in operationele processen integreren;
 • Een sterke band bouwen tussen opleiding en werkgelegenheid.

In het kader van het GOP 2021-24 zullen verscheidene competentiepolen worden ontwikkeld:

 • De competentiepool Transport En Commun / Openbaar Vervoer (TECOV) omvat de 4 scholen, de 4 vervoersmaatschappijen die actief zijn in het Brussels Gewest, de spoorwegpolitie, BPV en de diensten van de Hoge Ambtenaar. De activiteiten van de pool, die in 2020 is gecreëerd, zijn tijdens de gezondheidscrisis vertraagd, maar de initiatieven worden beetje bij beetje hervat (multidisciplinaire oefening, opleidingsdagen, uitwisseling van instrumenten en goede praktijken).
 • Er wordt een pool die speciaal gewijd is aan intrafamiliaal geweld opgericht, die de in 2018 begonnen werkzaamheden voortzet in het kader van een multidisciplinaire opleiding over dit onderwerp, en die regionale overheden, vertegenwoordigers van de politie, de verenigingswereld en het parket samenbrengt.
 • Op korte termijn zullen ook de volgende polen worden ontwikkeld:
  • Discriminaties,
  • Polarisering/radicalisering,
  • Nieuwe technologieën.

Tegen 2022 verbindt Brusafe zich ertoe de partners te raadplegen om andere competentiepolen in te voeren.

Technisch-pedagogische innovatie en praktijkgemeenschappen

In 2019 heeft Brusafe opdracht gegeven voor een audit van de opleidingspraktijken binnen de vier scholen, met het oog op de uitvoering van een strategie voor technisch-pedagogische innovatie. De aanbevelingen die uit deze audit voortvloeiden, zijn in april 2020 gepresenteerd en hebben geleid tot een reeks concrete initiatieven, waarvan sommige bij de publicatie van dit GOP reeds waren opgestart en waarvan andere binnenkort zullen worden uitgevoerd:

 • De webinars en de workshop “Pedagogische afspraken” om opleiders op te leiden om op afstand les te geven binnen de COVID-context;
 • De ontwikkeling van de Brusafe praktijkgemeenschap van opleiders;
 • De geleidelijke invoering van “academische teams” als de eerste bouwsteen in het ecosysteem van digitale onderwijstools;
 • Voor de keuze van een learning management system (LMS)werden een behoeftenanalyse en een marktstudie uitgevoerd;
 • De uitrusting van twee zalen voor actief leren;
 • De uitvoering van de eerste stappen van een gemeenschappelijke pedagogische strategie voor de 4 scholen;
 • De terbeschikkingstelling van een online steminstrument voor alle opleiders van Brusafe.

Andere initiatieven zijn in ontwikkeling:

 • De ontwikkeling van een plan voor de technisch-pedagogische begeleiding van het gebruik van Teams, de versterking van de capaciteiten van de pedagogen op het gebied van pedagogische techniek om nieuwe vormen van begeleiding van de opleiders te ontwikkelen
 • Opstelling van een gemeenschappelijk onderwijshandvest voor Brusafe en de scholen

Deze initiatieven worden door Brusafe gecoördineerd, en de pedagogen van de scholen zijn er nauw bij betrokken.

Uitrusting van een opleidingsruimte in virtuele realiteit

Parallel aan de monodisciplinaire projecten van de scholen (de simulatieruimte van het IODMH, de rijsimulator van de GIP, het XVR-project van het OCBB) heeft Brusafe het project om het concept van virtual-reality-simulatie voor de verschillende disciplines te ontwikkelen: conditionering in het gebruik van vuurwapens voor de politie (besluitvorming, wettigheid van het schieten, …), tactische vooruitgang bij brandbestrijding (escalatie van middelen, lokalisering van slachtoffers), realisatie van technische gebaren in extramurale omgeving voor ambulancechauffeurs.

Academische en (inter)nationale partnerschappen

Academische partenerschappen

De eerste transversale opdracht van het GVPP is dat Brusafe academische partnerschappen moet ontwikkelen. Een eerste doelstelling is hier dat de vertegenwoordigers van de universiteiten en de onderzoekscentra een analyse maken van de verschillende opleidingsprojecten die door de partnerscholen worden uitgevoerd, met een drieledig doel:

 • meewerken aan het afdekken van de behoeften die door de sectoren worden aangegeven;
 • opleidingsprojecten en onderzoeksprojecten met elkaar in verband brengen;
 • deskundigen ter beschikking stellen.

Een tweede doelstelling is om de vaardigheden van de actoren te versterken, mee te denken over strategie en kennis op het gebied van veiligheid en preventie te verspreiden en te delen, en daarbij als schakel te fungeren tussen de academische wereld in ruime zin en de publieke sector van de veiligheid, preventie en hulpdiensten. Daartoe zal de transversale missie ontmoetingen tussen de verschillende actoren via studiedagen, symposia of gezamenlijke workshops organiseren. Andere projecten zullen worden ontwikkeld, zoals een academische leerstoel en de creatie van prijzen voor studentenwerken.

Brusafe est ainsi engagée dans un partenariat avec le Brussels Studies Institute, coupole des universités en région bruxelloise, dans le but d’impliquer le monde académique bruxellois dans les projets et de renforcer les collaborations. A terme il est envisagé de créer une chaire académique des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours.

De academische leerstoel zal een reeks activiteiten over een periode van een jaar bundelen, die de academische wereld, de sector innovatie en industrieel onderzoek en beoefenaren van VPH-beroepen bijeenbrengen, met name met de volgende doelstellingen:

 • de productie, de uitwisseling en de overdracht van nieuwe kennis of technologieën voor onderwijsdoeleinden ontwikkelen (met name de sector opvolgen);
 • onderzoeksresultaten snel in het veld toepassen, en er operationeel personeel bij betrekken (technology readiness levels-waarden verhogen);
 • aantrekken van universiteitsstudenten in de VPH-sector ter aanvulling van het werk van het OR.

De thans overwogen activiteiten zijn:

 • een openingslezing door een internationaal bekende academicus over een in overleg met de vertegenwoordigers van de sectoren en de scholen vast te stellen thema;
 • een openingslezing door een internationaal bekende academicus over een in overleg met de vertegenwoordigers van de sectoren en de scholen vast te stellen thema;
 • Workshops voor de presentatie van onderzoekswerk, studentenwerk of innoverende projecten uit het veld met het oog op discussie, emulatie en overdracht op andere actoren;
 • de toekenning van een of meer prijzen: studentenprijs voor een onderzoekswerk (master, thesis) in de VPH-sector (recht, criminologie, psychologie, sociologie, stedenbouw, enz.); innovatieprijs voor de privésector (innovatief project dat kan leiden tot een snelle operationele uitvoering).

De vertegenwoordigers van de universiteiten, die geïntegreerd zijn binnen de Academische Raad, zijn ook betrokken bij de verschillende projecten die door Brusafe worden gecoördineerd (competentiepolen, technische en pedagogische innovatie) en hun expertise komt ook de partnerscholen ten goede.

(Inter)nationale partnerschappen

Op nationaal niveau onderhoudt Brusafe frequente contacten met de verschillende sectoren van de veiligheids-, preventie- en hulpverleningswereld. Deze samenwerking vertaalt zich onder andere in de deelname aan diverse vergaderingen en de organisatie van evenementen zoals studiedagen (platform voor technopreventie- en diefstaladviseurs in juni 2021, studiedag over “filmen en gefilmd worden tijdens een interventie” in september 2021, Centre for Police and Security in oktober 2021).

Op internationaal vlak heeft de COVID 19-pandemie een einde gemaakt aan initiatieven voor het delen en uitwisselen van informatie met buitenlandse tegenhangers. Gezien de ontwikkeling van de gezondheidssituatie zullen deze internationale partnerschappen echter worden hervat, met name met Frankrijk, Nederland en Québec, dankzij de reactivering van overeenkomsten uit het verleden, studiereizen en deelname aan thematische netwerken (Francopol, CEPOL, enz.). Brusafe is ook betrokken bij het Europese Secu4all-project en zal in 2022 buitenlandse delegaties ontvangen.

Evaluatie van het GOP

Het GOP zal worden onderworpen aan een specifieke evaluatie die wordt gecoördineerd met die van het GVPP. Concreet zal Brusafe het overleg coördineren met de overheden, organisaties, scholen en sectoren die bij het GOP betrokken zijn, met als doel:

 • Twee keer per jaar een verslag over de stand van zaken van het GOP voor te leggen aan de Academische Raad;
 • De nodige maatregelen te nemen voor de aanpassing/eventuele herziening van het plan om rekening te houden met de evolutie en de integratie van de behoeften van de sectoren;
 • Verslag uit te brengen aan de regering over de goede uitvoering van het plan.